دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1388 
4. بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت عمومی سالمندان

صفحه 1-27

سید عبدالحسین نبوی؛ کریم رضادوست؛ زهرا بهرامی نژاد