دوره و شماره: دوره 9، 1,2، بهار 1387 
7. بررسی گروه‌های هدف در تبلیغات هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران

صفحه 142-150

مهدی طالب؛ سیداحمد فیروزآبادی؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ علیرضا صادقی


8. مشکلات اجتماعی در اولویت ایران

صفحه 151-160

حسن رفیعی؛ سعید مدنی قهفرخی؛ مروئه وامقی