علمی
آیا جنبش مشروطه آغازى دارد؟ خوانشى فوکویى از جنبش مشروطه و نقش روشنفکران در آن

بهرنگ صدیقى

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 1-34

چکیده
  جنبش مشروطه از چه زمانى آغاز شد؟ آیا مى‌توان یک آغازگاه براى جنبش مشروطه تعیین کرد؟ کدام یک از نیروهاى اجتماعى فعال در بستر اجتماعى ایران جرقه این جنبش را زدند؟ این‌ها پرسش‌هایى است که در این مقاله به آن‌ها پرداخته مى‌شود. در این راه، ضمن مرور مواضع متفاوت روایى، پیوست انگار، گسست انگار، و بسگانه انگار به مقوله تاریخ‌پژوهى و نقد ...  بیشتر

علمی
بررسى تطبیقى شهروندى در دانشگاه علامه طباطبایى و دانشگاه آزاد اسلامى

ملیحه شیانى؛ طاهره دالوند

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 35-60

چکیده
  «حقوق شهروندى» از جمله مفاهیمى است که اخیراً در گفتمان سیاسى و اجتماعى جامعه رونق گرفته است. این مفهوم ترجمان حقوق و آزادى‌هاى اساسى و عمومى جامعه بوده و اساسى‌ترین نیازهاى هر ملتى را در برمى‌گیرد. اگرچه شهروندى تنها شامل حقوق نیست و با مجموعه‌اى از تعهدات در قبال آن متوازن مى‌شود اما این آگاهى از حقوق است که شهروندان را نسبت ...  بیشتر

علمی
زنان، مزاحمت و واکنش : بررسى‌تجربه دختران دانشجودرباره مزاحمت‌هاى خیابانى‌و واکنش به آن

محمدتقى ایمان؛ الهام یوسفى؛ مرتضى حسین‌زاده (کاسمانى)

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 61-91

چکیده
  مزاحمت خیابانى یکى از اشکال ممنوع تبعیض جنسى علیه زنان است که عرصه عمومى را به محیطى ناامن و نامطلوب براى فعالیت اجتماعى آنان تبدیل مى‌کند. سکوت زنان در برابر این مزاحمت‌ها یکى از دلایل شیوع آن در جامعه قلمداد مى‌شود، از این رو مطالعه تجربه زنان از مزاحمت‌هاى خیابانى و واکنش آنان در برابر این مزاحمت‌ها ضرورى به نظر مى‌رسد. پژوهش ...  بیشتر

علمی
تبیین اعمال مذهبى: مدلى نظرى و آزمونى تجربى

محمدرضا طالبان

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 92-114

چکیده
  اعمال مذهبى در قالب مناسک و شعائر، به عنوان مشهودترین جلوه دین در جامعه، از اهمیت به‌سزایى براى جامعه‌شناسان برخوردارند. در تبیین اعمال مذهبى، تئورى‌هاى محرومیت، جامعه‌پذیرى مذهبى، و اعتقادات آموزه‌اى سه رویکرد نظرى عمده و مسلط در تحقیقات جامعه‌شناسى محسوب مى‌شوند. در این مقاله پژوهشى تلاش شده است که از سویى، ایده‌هاى اساسى ...  بیشتر

علمی
تحلیل احساس اثرمندى سیاسى معلمان (مورد مطالعه: معلمان شهرستان نیشابور در سال 1387)

على یوسفى؛ محمدرضا سلیمانى

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 115-140

چکیده
  احساس اثرمندى سیاسى داراى دو بعد درونى و بیرونى است. بعد درونى آن دلالت بر توانایى افراد در تأثیرگذارى بر فرایندهاى سیاسى و بعد بیرونى آن دلالت بر درک پاسخ‌گویى حکومت دارد. از ترکیب این دو بعد، چهار حالت عمده شامل دلگرمى سیاسى، بى‌تفاوتى سیاسى، نومیدى سیاسى و اعتراض سیاسى حاصل مى‌شود. تغییر حالات چهارگانه اثرمندى موکول به تغییر ...  بیشتر

علمی
بررسى‌فرآیندبرچسب‌زنى‌به بیماران اچ اى وى(ایدز)وپیامدهاى آن (مطالعه موردى)

حسین بهروان؛ محسن نوغانى؛ اعظم عباچى

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1390، صفحه 141-164

چکیده
  هدف این مقاله بررسى فرآیند و پیامدهاى اجتماعى برچسب در مبتلایان به اچ اى وى/ایدز در شهر مشهد مى‌باشد. روش تحقیق، کیفى و تکنیک آن، مطالعه موردى (سرگذشت‌پژوهى) مى‌باشد. جامعه مورد بررسى کلیه بیماران اچ اى وى یک مرکز درمانى عفونى رفتارى واقع در شهر مشهد بود که گزینش آن‌ها به صورت هدفمند و بر اساس شیوه ابتلا صورت گرفت. داده‌ها با استفاده ...  بیشتر