علمی
بررسى تأثیر عوامل فرهنگى بر الگوى ازدواج (مطالعه موردى: شهر شیراز)

زهرا کاظمى؛ صغرى نیازى

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 1-16

چکیده
  مدل‌ها و آرمان‌هاى توسعه‌اى به‌طور گسترده‌اى در جهان انتشار یافته‌اند و در جهت تغییردادن نگرش‌ها و رفتارها عوامل مهمى هستند. الگوى ازدواج در ایران نیز از یک طرف تحت تأثیر عوامل درونى مانند مدرنیزاسیون، شهرنشینى و سطح بالاى تحصیلات و از طرف دیگر تحت تأثیر عوامل بیرونى مانند آرمان‌گرایى توسعه‌اى قرار گرفته و کم‌کم تمایلى به ...  بیشتر

علمی
بررسى رابطه سبک زندگى با هویت قومى جوانان (مطالعه موردى: شهرستان مهاباد)

ابوالفضل ذوالفقارى؛ لاوین سلطانى

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 17-44

چکیده
  امروزه مسئله هویت‌هاى قومى به مسئله‌اى جهانى در کشورهاى پیشرفته و درحال‌توسعه تبدیل شده است. هویت قومى تنها یکى از هویت‌هاى جمعى چندگانه انسان است که با سایر هویت‌هاى او نقش مهمى در تعریف و بازتعریف فرد ایفا مى‌کند. این مقاله با کاربرد نظریه گیدنز در خصوص سبک زندگى و هویت به بررسى و تبیین هویت قومى افراد براساس سبک زندگى‌شان مى‌پردازد. ...  بیشتر

علمی
پایگاه اقتصادى ـاجتماعى و نگرش به مشارکت سیاسى (مطالعه موردى: شهر خرم آباد)

محمدجواد زاهدى؛ على بیرانوند

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 44-70

چکیده
  مشارکت شرایطى را فراهم مى‌کند که در آن همه شهروندان صرف‌نظر از تعلقات قوم‌مدارانه و یا علایق و اعتقادات شخصى‌شان متناسب با سطح مهارت و توانمندى‌هاى ذهنى در تمام پدیده‌هاى اجتماعى تأثیرگذار باشند. یکى از جنبه‌هاى مهم مشارکت، مشارکت سیاسى است. استقرار نظام دموکراتیک نیازمند زمینه‌هاى فرهنگى و اجتماعى مناسبى است از این رو مطالعه ...  بیشتر

علمی
تحلیل تفاوتهاى مکانى سرمایه اجتماعى در مناطق شهرى و روستایى مرزى کشور (مقایسه تطبیقى مراکز شهرى و روستایى شهرستان ارومیه)

خدارحم بزى؛ اکبر کیانى؛ امیر راضى

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 70-100

چکیده
  سرمایه اجتماعى به‌عنوان عاملى مهم و اساسى در ابعاد مختلف توسعه یک جامعه، موضوع پژوهش حاضر است. اهمیت‌اش آن‌قدر زیاد است، که از زوایاى گوناگون روند رشد و توسعه یک جامعه را تحت تأثیر خود قرار مى‌دهد. با توجه به تحولات اخیر جهان (به‌ویژه در سطح منطقه خاورمیانه) و اعمال فشارهاى مختلف بر کشور، از ناحیه دولت‌هاى خارجى در راستاى دست‌یابى ...  بیشتر

علمی
میزان جهتگیرى عامگرایانه و عوامل اقتصادى و اجتماعى مؤثر بر آن در شهر یاسوج

اصغر میرفردى

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 100-126

چکیده
  جهت‌گیرى ارزشى افراد یک جامعه نمادى از زیربناى فکرى آن جامعه مى‌باشد. این پژوهش به بررسى جهت‌گیرى عام‌گرایانه در شهر یاسوج ــمرکز استان کهگیلویه و بویراحمدــ مى‌پردازد. هدف اصلى از این بررسى، شناخت وضعیت جهت‌گیرى عام‌گرایانه در جامعه مورد مطالعه و عوامل اقتصادى و اجتماعى تأثیرگذار بر آن است. مطالعه به‌شیوه پیمایشى و با ابزار ...  بیشتر

علمی
بررسى رابطه بین میزان رعایت هنجارهاى اجتماعى و میزان رضایت شغلى (مطالعه موردى: معلمان شهر مشهد)

مسعود حاجى زاده میمندى؛ اکبر زارع شاه آبادى؛ محمود لعل سجادى

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 126-147

چکیده
  هنجارهاى اجتماعى، مقررات و انتظاراتى هستند که از طریق آن جامعه رفتار اعضاى خود را هدایت مى‌کند. رعایت هنجارهاى اجتماعى موجب افزایش حمایت اجتماعى، همکارى و مشارکت در فعالیت‌ها و در نتیجه بهبود اوضاع سازمان و بالطبع رضایت شغلى افراد مى‌گردد. هدف مقاله حاضر بررسى رابطه بین رعایت هنجارهاى اجتماعى و رضایت شغلى در معلمان شهر مشهد مى‌باشد. روش ...  بیشتر

علمی
بازاندیشىِ سیاست اجتماعى

مهدى ابراهیمى

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 147-155

چکیده
  فراهم‌آوردن رفاه را مورد ارزیابى قرار داده و درکى انتقادى از چگونگىِ شکل‌گیرى این سیاست‌ها، با عطف نظر به مقوله جهانى‌شدن، به‌دست مى‌دهد. دغدغه اصلىِ نویسنده کتاب، ظرفیت سیاست‌گذارى در حمایت از گروه‌هاى مطرود، دربرگیرىِ آن‌ها و پیشگیرى از شدت‌یافتن روندهایى است که سمت‌وسویشان به‌حاشیه‌راندن این گروه‌هاست. وى بدین منظور، ...  بیشتر