دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1389 

معرفی کتاب

7. بازاندیشىِ سیاست اجتماعى

صفحه 147-155

مهدى ابراهیمى