دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1389 
2. توزیع اجتماعى نگرش‌هاى سیاسى نوگرا و سنت‌گرا در شهر یزد

صفحه 27-55

سید علیرضا افشانى؛ ابراهیم مسعودنیا؛ محمد حیدرى


معرفی کتاب

7. جامعه‌شناسىِ زیست‌محیطى

صفحه 176-186

مهدى ابراهیمى