علمی
تحلیلى بولى از اثر محرومیت نسبى بر خشونت سیاسى (مطالعه تطبیقى کشورهاى مسلمان خاورمیانه)

محمدرضا طالبان

دوره 11، شماره 4 ، آبان 1389، صفحه 1-31

چکیده
  مقاله حاضر با ملحوظ‌داشتن واحد تحلیل «کشور» از جبر بولى استفاده نموده است تا به این پرسش پاسخ گوید که چه ترکیب‌هایى از معرّف‌هاى محرومیت نسبى موجب تکوین خشونت سیاسى مى‌شوند؟ رویکرد نظرى محرومیت نسبى براساس استدلال‌هایى پیش‌بینى مى‌نماید که احتمال وقوع خشونت سیاسى در جوامعى که به‌طور هم‌زمان واجد محرومیت طولى و عرضى‌اند ...  بیشتر

علمی
تحلیل پیامدهاى امر سیاسى بر تعاملات اجتماعى روستاییان

غلامرضا غفارى؛ حمزه نوذرى

دوره 11، شماره 4 ، آبان 1389، صفحه 32-53

چکیده
  مطالعات روستایى در ایران بیشتر متمرکز بر تلقى از روستا بهمثابه امرى اقتصادى و مادى بوده است. به گونهاى که در نوشتههاى مطالعات روستایى امر سیاسى بهعنوان یک متغیر مستقل و تعیینکننده در تحلیل مسائل و مناسبات اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى مورد غفلت واقع شده است. مقاله حاضر بر آن است که نشان دهد امر سیاسى نقش مهمى در تفکیک و تمایز میان روستاییان ...  بیشتر

علمی
فساد سیاسى و ثبات سیاسى

سعید معیدفر؛ حسین احمدى

دوره 11، شماره 4 ، آبان 1389، صفحه 54-79

چکیده
  در ادبیات جامعه‌شناسى سیاسى، بین فساد و ثبات سیاسى کشورها رابطه‌اى پارادکسیکال وجود دارد. عده‌اى معتقدند که فساد سیاسى زمینه بى‌ثباتى است، در نقطه مقابل دیگران معتقدند حکام فاسد با توجه به همان قاعده فساد سیاسى، ناراضیان خود را مى‌خرند. این مقاله دیدگاه متعارف را در زمینه رابطه منفى بین فساد و ثبات سیاسى مى‌پذیرد و مدعى است که ...  بیشتر

علمی
بررسى تأثیر سرمایه اجتماعى بر رضایت از زندگى در میان جوانان

یحیى على بابایى؛ بهمن باینگانى

دوره 11، شماره 4 ، آبان 1389، صفحه 80-111

چکیده
  در این تحقیق تأثیر سرمایه اجتماعى و مؤلفه‌هاى آن بر رضایت از زندگى در میان جوانان بررسى شده است. بعد از مرورى بر آراى مهم‌ترین نظریه‌پردازان کلاسیک سرمایه اجتماعى به ارتباط نظرى و تجربى بین سرمایه اجتماعى و رضایت از زندگى اشاره شده و در نهایت از رویکردى تلفیقى در این تحقیق استفاده شده است. داده‌هاى این تحقیق به روش پیمایشى و از طریق ...  بیشتر

علمی
بررسى جامعهشناختى رفتار شهروندى سازمانى دانشگاه و عوامل مرتبط با آن

محمد عباس زاده؛ لیلا مقتدایى؛ اکبر طالبپور؛ نیر محمدپور

دوره 11، شماره 4 ، آبان 1389، صفحه 112-140

چکیده
  رفتار شهروندى دانشگاهى در برگیرنده انجام رفتارهایى چون دیگرخواهى، وجدان، نزاکت، مردانگى و مواردى مانند آن است که هرچند به صورت رسمى در حوزه وظایف رسمى کارکنان تعریف نشده است ولى انتظار مى‌رود کارمندان به انجام چنین رفتارهایى اقدام نمایند، چیزى که در نگه‌داشت و پویایى دانشگاه از اهمیت بالایى برخوردار است. مقاله حاضر با هدف شناسایى ...  بیشتر

علمی
بررسى نقش خانواده در جامعه پذیرى ورزشى

سید ضیاء هاشمى؛ رامین مرادى

دوره 11، شماره 4 ، آبان 1389، صفحه 141-164

چکیده
  مطالعه پیرامون ورزش از دهه 1960 مورد توجه جامعه‌شناسان قرار گرفته است. در این حوزه به مسائل متنوعى ازجمله خشونت در ورزش، اقتصاد و ورزش، سیاست و ورزش و بسیارى دیگر از مسائل پرداخته مى‌شود. در این مقاله ما به بررسى مسائل مربوط به جامعه‌پذیرى ورزشى پرداخته‌ایم و بحث خود را روى عواملى متمرکز کرده‌ایم که سبب ورود فرد و ادامه فعالیت‌اش ...  بیشتر