دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، پاییز 1389 
3. فساد سیاسى و ثبات سیاسى

صفحه 54-79

سعید معیدفر؛ حسین احمدى


5. بررسى جامعهشناختى رفتار شهروندى سازمانى دانشگاه و عوامل مرتبط با آن

صفحه 112-140

محمد عباس زاده؛ لیلا مقتدایى؛ اکبر طالبپور؛ نیر محمدپور