دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1386 

معرفی کتاب

7. سیاست‌گذاری اجتماعی برای توسعه

صفحه 151-156

مهدی ابراهیمی؛ علیرضا صادقی