دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1385 

پژوهشی

3. بررسی رفتار و نگرش جمع گرایانه شهروندان تهرانی

صفحه 34-58

سید علیرضا دربندی؛ سعید معیدفر