دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1385 

پژوهشی

2. هویت جمعی و نگرش به دموکراسی در ایران

صفحه 3-37

محمد عبداللهی؛ محمد عثمان حسین بر


6. تفاوتهای بین نسلی ازدواج خویشاوندی در ایران

صفحه 119-146

محمد جلال عباسی شوازی؛ فاطمه ترابی


7. همتراز خوانی در مجلات علمی(مطالعه موردی مجله جامعه شناسی ایران)

صفحه 147-179

سید آیت الله میرزایی؛ محمد ایوبی اردکان؛ معصومه قاراخانی؛ فاطمه شیخ شعاعی