علمی
تعیین اولویت عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان(مطالعه موردی در شرکتهای پالایش گاز فجر و بیدبلند)

محمد جواد زاهدی؛ حسین مدنی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1384، صفحه 3-33

چکیده
  این پژوهش به منظور اندازه گیری سطح تعهد سازمانی کارکنان شرکتهای پالایش گاز فجر و بید بلند و تعیین الوین عوامل موثر بر آن انجام شده است.پژوهش درصدد است مشخص کند که نوع رابطه و دلبستگی کارکنان به شرکت های مورد مطالعه بر چه مبنایی شکل گرفته است:آیا آنان به شرکت علاقه و دلبستگی قلبی (تعهد عاطفی) دارند؟آیا نوعی الزام اخلاقی (تعهد هنجاری) ...  بیشتر

علمی
مدلی برای سنجش دینداری در ایران

علیرضا شجاعی زند

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1384، صفحه 34-66

چکیده
  بیش از پنج دهه نیست که بررسی انواع،میزان و تغییرات دینداری موضوع مطالعات تجربی و میدانی قرار گرفته است.ابعاد و شاخص های دینداری از اوایل دهه 60،که گرهارد لنسکی نخستین مدل دینداری را پیشنهاد کرد تاکنون، تحولات بسیاری را به خود دیده است،اما همگی در دو خصوصیت مشترک بوده اند:ملهم بودن از آموزشهای مسیحی و متاثر شدن از متغیرهای تاریخی -اجتماعی ...  بیشتر

علمی
تبیین مشارکت اجتماعی -فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران

علیرضا دهقان؛ غلامرضا غفاری

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1384، صفحه 67-98

چکیده
  شکل گیری و چگونگی مشارکت دانشجویان در نهادها و تشکل های دانشجویی تحت تاثیر عوامل و متغیرهای گوناگون فردی و اجتماعی است.در این مقاله با هدف تبیین بخشی از عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی-فرهنگی دانشجویان چگونگی تاثیر و ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و اعتمالد اجتماعی دانشجویان با مشارکت اجتماعی-فرهنگی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.ویژگی ...  بیشتر

علمی
تغییر و تحول در سیاستهای مجازات در روند جهانی شدن

رضا رسولی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1384، صفحه 99-124

چکیده
  این مقاله به استناد اعداد و ارقام به نقد و تحلیل پدیده زندان پرداخته است.اهم مطالبی که در این مقاله بررسی شده است عبارتند از:تاثیرات سیاستهای جهانی سازی نئولیبرال بر سیاستهای مجازات ،بررسی رابطه میان سیاستهای "جانی کردن"،"ایجاد فقر"،"مجازات کردن"و تعیین مفهوم و چهارچوب کلی فرآیند"اصلاح مجازات"،بررسی  اصول اصلاح قوانین مجازات با ...  بیشتر

علمی
بررسی میزان نارضایتی شغلی معلمان و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه موردی معلمان شهر نیشابور)

سعید وعیدفر؛ قربان علی ذهانی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1384، صفحه 135-150

چکیده
  نارضایتی شغلی اگرچه در ابتدا موجب کاهش کارایی و افزایش هزینه ها در محل کار می شود،اما تداوم آن سست شدن تعهد افراد نسبت به ارزش ها ،هنجارها،اهداف نظام و اعتماد اجتماعی را دربردارد.طی چند سال اخیر بعضا شاهد بروز نارضایتی هایی در میان معلمان به صورت اعتصاب و راهپیمایی بوده ایم.از آنجایی که پیامدهای نارضایتی شغلی معلمان برای جامعه بسیار ...  بیشتر

علمی
جامعه شناسی ادبیات،نگاهی به گذشته

محمدرضا شادرو

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1384، صفحه 151-167

چکیده
  در مقاله حاضر لئو لوونت هال به مرور کارهای قبلی خود در زمینه جامعه شناسی ادبیات می پردازد.این مقاله به لحاظ روشن کردن دیدگاه یکی از اعضای برجسته مکتب فرانکفورت درباره نظریه انتقادی و کاربرد آن در جامعه شناسی ادبیات حائز اهمیت است.نویسنده با اشاره به گرو های منزوی و در حاشیه، مانند فقیران و بزه کاران ،کولی ها و زنان،می کوشد نشان دهد ...  بیشتر