دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1384 
4. مسئله پایداری در کشاورزی ایران

صفحه 73-106

غلامعلی نجفی؛ شمس السادات زاهدی