علمی
تحلیل چند سطحی انزوای اجتماعی

مسعود چلبی؛ مهدی امیر کافی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1383، صفحه 3-31

چکیده
  تحقیق حاضر با تاکید بر عنصر رابطه ای به مطالعه انزوای اجتماعی می پردازد و علل و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار می دهد.این تحقیق از نوع پیمایشی است که طی آن با 734 نفر از شهروندان تهران و کرمان بین سنین 20 تا 70 سال مصاحبه شده است.حجم نمونه به ترتیب برای دو شهر مذکور معادل 530 و 204 نفر می باشد.برای تحلیل داده ها از مدل سازی خطی سلسله مراتبی استفاده ...  بیشتر

علمی
واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران

غلام عباس توسلی؛ سید محمود نجاتی حسینی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1383، صفحه 32-62

چکیده
  موضوع این مقاله تحلیل و تبیین واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران پس از انقلاب اسلامی است.هدف مقاله به دست دادن تحلیلی جامعه شناختی از فرایند شکل گیری شهروندی در ایران همراه با سازوکارهای شکل دهنده شهروندی است.همچنین شکل بندی اجتماعی این پدیده مدرن در ایران پس از انقلاب 57 نیز از حیث"نوع اجتماعی،محتوای اجتماعی،شکل اجتماعی و قلمرو اجتماعی" ...  بیشتر

علمی
زنان و نهادهای مدنی مسائل،موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان در ایران

محمد عبداللهی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1383، صفحه 62-99

چکیده
  پایین بودن میزان مشارکت مدنی شهروندان ایرانی به ویژه زنان یکی از مسائل اساسی جامعه در حال گذار امروزی ایران است که بدون شناخت موانع و برنامه ریزی در جهت ارتقا کم و کیف آن مدیریت تضادهای اجتماعی و ساماندهی نظم و توسعه کشور اگر غیر ممکن نباشد،حئاقل بسیار مشکل خواهد بود.موضوع این مقاله مشارکت مدنی زنان و هدف توصیف و تحلیل جامعه شناختی ...  بیشتر

علمی
اعتماد ،اجتماع و جنسیت بررسی تطبیقی اعتماد متقابل در بین دو جنس

تقی آزاد ارمکی؛ افسانه کمالی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1383، صفحه 100-132

چکیده
  اعتماد مفهوم کانونی نظریات کلاسیک جامعه شناسی و نیز محور اصلی تئوری های نوین سرمایه اجتماعی و زمینه تعاملات و روابط اجتماعی است.نتایج بسیاری از مطالعات اخیر در سطح کشور حاکی از کاهش سطح نسبی این متغیر در نزد اقشار مختلف اجتماع است.این دسته از مطالعات عوامل اقتصادی -اجتماعی متفاوتی نظیر افزایش شدید سطح تحصیلات و فزونی دانش آموختگان ...  بیشتر

علمی
زنان و باز تعریف هویت اجتماعی

باقر ساروخانی؛ مریم رفعت جاه

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1383، صفحه 133-160

چکیده
  در دهه های اخیر،در اثر گسترش  نوگرایی و نوسازی در عرصه جهان،تحولاتی در زمینه های فرهنگی و ساختاری روی داده که سبب دگرگونی نقش های اجتماعی و اگاهی های زنان شده است.افزایش تحصیلات و اشتغال در میان زنان از سویی سبب کاهش مطلوبیت الگوی زن سنتی می شود و از سوی دیگر سبب دشواری در هماهنگ کردن نقش های سنتی با نقش های جدید شده و به بحران هویت ...  بیشتر

علمی
موانع کارآفرینی زنان،بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی بر کارآفریای زنان در ایران

فاطمه جواهری؛ سرور قضاتی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1383، صفحه 131-178

چکیده
  طی سالهای اخیر میزان قابل ملاحظه ای از اندیشه ها و آرای اجتماعی،در زمینه مسائل و محدودیتهای اشتغال زنان،به رشته تحریر درآمده است.از طرف دیگر،اولویت جامعه برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی پدیده کارآفرینی را به موضوع مورد توجه محافل علمی تبدیل کرده است.در این مقاله کوشش شده از تلفیق این دو قلمرو موضوعی برای تبیین نازل بودن سطح کارآفرینی ...  بیشتر

علمی
تمایز جنسی روستاییان در کار،فراغت،فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی

سعید معیدفر

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1383، صفحه 179-200

چکیده
  این مقاله در صدد است با توجه به داده های آماری یکی از طرحهای ملی ابتدا وضعیت فعالیت،تحصیل،فراغت و مصرف کالاهای فرهنگی زنان در روستاهای ایران را توضیح داده و سپس با ارجاع به نظریه های فمینیستی تحلیلی از نابرابری و یا تمایز جنسی در روستاهای کشور ارائه نماید.نتایج این تحقیق عمدتا فرض های مبتنی بر نظام های اقتداگرایانه پدر سالار و نظام ...  بیشتر

علمی
احساس مذهبی در عصر حاضر متن سخنرانی امیل دورکیم

سارا شریعتی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1383، صفحه 201-207

چکیده
  امیل دورکیم بنیانگذار جامعه شناسی و یکی از مهم ترین مراجع مطالعه جامعه شناسی دینی ست. مشهورترین و مورد استنادترین نظریه دورکیم در این حوزه تمایز میان امر قدسی(sacre)و امر دنیوی(profane) به عنوان فصل مشترک همه ادیان است.اما در این حوزه انچه کمتر شناخته شده است،تعریف دین نه تنها به منزله یک نظام اعتقادی بلکه به یک منبع حرکت زای اجتماعی و آرمان ...  بیشتر