دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1383 

پژوهشی

1. ساختار دستگاه سرکوب و فروپاشی رژیم شاه

صفحه 5-27

علی محمد حاضری؛ ابراهیم صالح آبادی


پژوهشی

4. نظریه نظام جهانی جان فوران و انقلاب اسلامی ایران

صفحه 67-86

محمود کتابی؛ صمد کلانتری؛ کریم رضا دوست