دوره و شماره: دوره 17، 1,2، بهار 1395 (بهار و تابستان 95) 
4. چالش‌های زیست دینی (مورد مطالعه جوانان شهرستان سنندج)

صفحه 96-120

سیدحسین سراج‌زاده؛ سارا شریعتی؛ کیهان صفری