علمی
نقد دیدگاه بودریار درباره نقش رسانه در شکل گیری مسئله اجتماعی و امر واقع

محمدجواد زاهدی؛ نوراله نورانی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 3-31

چکیده
  «امر واقع» و «مسئله اجتماعی» دو مفهومی ‌هستند که در این مقاله از منظر ژان بودریار مورد واکاوی و نقد قرار گرفته‌اند. بر این اساس، کوشش شده، با اتکای بر آثار بودریار و با به‌کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی، دو مفهوم مذکور استخراج و استنباط شوند. بودریار به عنوان یکی از چهره‌های شاخص رویکرد پساساختارگرایی، موضع نظری قابل توجهی ...  بیشتر

علمی
ناسیونالیسم و قومیت در ایران

سید آیت الله میرزایی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 32-68

چکیده
  در مطالعه ناسیونالیسم این باور رایج وجود دارد که ناسیونالیسم ریشه قومی دارد و قومیت عمده‌ترین متغیر تاثیرگذار بر گرایش‌های ناسیونالیستی است. در این پژوهش با هدف بررسی نسبت ناسیونالیسم و قومیت گرایش‌های ناسیونالیستی نمونه‌ای از دانشجویان ایرانی (بلوچ، ترک، فارس، عرب، کرد، لر) مورد پیمایش قرار گرفته است. نخست این که بر اساس یافته‌های ...  بیشتر

علمی
احساس ناامنی زنان در فضاهای شهری در شهر مشهد

حسین اکبری؛ احمد میرمحمدتبار

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 69-98

چکیده
   هدف از تحقیق حاضر بررسی احساس ناامنی و ترس زنان در فضای شهری در شهر مشهد و شناسایی تاثیر عوامل فضایی، موقعیتی و فردی بر این احساس زنان می‌باشد. چارچوب نظری تحقیق بر اساس نظریه‌های فضای شهری و احساس امنیت ترکیب بندی شده است. تحقیق به روش پیمایشی انجام و داده­ها با استفاده از ابزار پرسش‌نامه جمع­آوری شدند. جامعة آماری تحقیق، ...  بیشتر

علمی
بنیان‏های تصوّری نظم اجتماعی در اندیشة‏ُِ شیخ فضل‏الله نوری

حمید نادری نورعینی؛ حسن محدثی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 99-130

چکیده
  شیخ فضل‏الله نوری از تأثیرگذارترین شخصیت‏های صدر مشروطه و مهم‏ترین مخالف آن جنبش به شمار می‏رفت. دربارة دلایل مخالفت‏های او با مشروطه و نیز دریافت او از حکومت قانون، فراوان سخن گفته‏اند. اما ما در این‌جا به بررسی تصور شیخ فضل‏الله از بنیان‏های نظم اجتماعی می‏پردازیم. پرسش اصلی این است که او چه دریافت و تصوری از منشأ ...  بیشتر

علمی
کنکاشی جامعه شناختی در مفاهیم و شیوه‌های درمان سنتی ناباروری زنان: تحلیل کمی و کیفی

سیده زهره بزرگ نژاد شیاده؛ امیر ملکی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 131-157

چکیده
   الگوهای درمان جویی افراد پدیده ساده درمانی نیست که بتوان تنها از منظر پزشکی آن را تبیین کرد، بلکه انتخاب شیوه های درمانی­ می­تواند بیش از سایر عوامل، تابعی از متغیرهای اجتماعی و فرهنگی باشد. به علت اهمیت زیاد مسئله باروری و فرزندآوری در بسیاری از فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ سنتی جامعه ما، فردی که دچار مشکل ناباروری است اقدام به ...  بیشتر

علمی
واکاوی رابطة هویّت ملّی و میزان دین‌داری در مناطق در حال گذار (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج)

اصغر میرفردی؛ عبدالله ولی‌نژاد

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 158-183

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی و تحلیل رابطة هویّت ملّی و میزان دین‌داری دانشجویان دانشگاه یاسوج، با استفاده از تلفیق نظریة هویّت گیدنز، نظریة خود آینه­­سان کولی و برجستگی هویّتی استرایکر انجام شده است. بر اساس فرمول لین (1976)، حجم نمونه 400 نفر محاسبه؛ که با روش نمونه­گیری تصادفی از نوع طبقه­ای چند مرحله­ای، انتخاب و مورد مطالعه ...  بیشتر