دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، بهار 1397 
2. طبقه اجتماعی و رتبة کنکور: مطالعه‌ای انتقادی در دانشگاه بوعلی سینای همدان

صفحه 27-67

احمد کریمی بهروزیان؛ نـادر افقـی؛ حمید عباداللهی چنذانق


3. بازخوانی شعر احمد شاملو در چارچوب رویکرد ساختارگرایی

صفحه 68-90

رشید هاشمی؛ فرهنگ ارشاد؛ سیف اله سیف اللهی؛ فیروز راد