دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، پاییز 1397 

پژوهشی

1. تحلیل جامعه‌شناختی گرایش به دموکراسی در بین شهروندان تهرانی

صفحه 3-28

سید مهدی مرشدی اصطهباناتی؛ سیف اله سیف اللهی؛ منصور وثوقی