علمی
عقاید قالبیِ گروه‌های قومیِ کردِ کرمانشاه درباره تلقی از یکدیگر و پیامدهای آن

صلاح الدین قادری؛ سید حسین نبوی؛ احمدرضا سالمیان

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 3-25

https://doi.org/10.22034/jsi.2019.38564

چکیده
  مطالعه حاضر، به‌مسئله تفکرات قالبی گروه­های قومی کُرد از همدیگر و پیامدهای آن -با روش نظریه زمینه­ای- می‌پردازد. جامعه مورد مطالعه، زنان و مردان گروه‌های قومی کُرد شهر کرمانشاه و نمونه تحقیق، از میان گویش‌های سه‌گانه هورام، سوران و کلهر، 28 نفر به­روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند. محتوای مصاحبه­ها طی سه مرحله کدگذاری ...  بیشتر

علمی
دیگریِ دینی در دیالکتیک ثبوت و نفی (خوانشی نظری- انتقادی از مواجهه سوژه و دیگری)

امید جهانگیری؛ یونس نوربخش

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 26-48

https://doi.org/10.22034/jsi.2019.38566

چکیده
  این پژوهش به­میانجیِ نقدی هستی­شناسانه، برآنست تا رهاییِ دیگری (به­مثابه ابژه) از تسلط سوژه را (گفتمان دینی مسلط) واکاود، اما هدف وارونه کردن این نسبت نیست، به­بیانی دیگر نشاندن دیگری در جای سوژه و دیگری را بر سوژه مسلط کردن. بلکه هدف اساسی در این­جا ارتباط بنیادین میان سوژه و دیگری است که ضرورت طرح این پروبلماتیک را پیش می­کشد. ...  بیشتر

علمی
حرمان نظام‌مند: تحلیلی کیفی از خشونت ساختاری و پیامدهای آن در شهر سنندج

محمد گنجی؛ یعقوب احمدی؛ محمد صدیق محمدی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 49-84

https://doi.org/10.22034/jsi.2019.38567

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت خشونت ساختاری در شهر سنندج و پیامدهای آن با روش نظریة زمینه‌ای انجام شد. مقوله‌هسته‌ای حرمان ‌نظام‌مند به‌عنوان نظامی القاء‌شده از محرومیتی بنیادین، فراگیر و همه جانبه کشف و معرفی شد. مطابق با روایت نظری به‌دست آمده، با تأثیرگذاری متقابل خشونت ساختاری در کنار شرایط زمینه‌ای و مداخله‌گر، راهبردهای ...  بیشتر

علمی
خوانشی انتقادی از مطالعات جامعه‌شناسی در ایران ذیل اکنونِ تبارشناختی (با تاکید بر آثار و آراء دکتر ابراهیم توفیق)

علی خسروی؛ ثریا معمار

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 85-110

https://doi.org/10.22034/jsi.2019.38568

چکیده
  از آن‌جایی که مطالعات مربوط به­مدرنیته ایرانی، و جامعه­شناسی تاریخی،  تاثیراتی مهم بر مطالعه سایر حوزه­های مرتبط با مدرنیته از جمله وضعیت جامعه­شناسی در ایران دارند شایسته توجه­اند. دکتر ابراهیم توفیق یکی از جامعه­شناسان ایران است که مطالعات جامعه­شناسی و مدرنیتة ایرانی را با رویکردی به­جامعه­شناسی تاریخی،  ...  بیشتر

علمی
سنخ‌شناسیِ الگوهای آموزشِ جامعه‌شناسی بر اساسِ تجربۀ زیستۀ ذینفعانِ دانشگاهی (موردِ مطالعه: اساتید و دانشجویانِ دانشگاه‌ها و مؤسساتِ آموزشِ عالی حضوری و دولتی شهرِ تهران)

فاطمه عزلتی‌مقدم؛ مقصود فراستخواه؛ فرح ترکمان

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 111-141

https://doi.org/10.22034/jsi.2019.38569

چکیده
  هدف از این تحقیق شناختِ الگوهای آموزشِ جامعه‌شناسی است. روشِ تحقیق، کیفی و جامعۀ مورد مطالعه دانشگاه‌ها و مؤسساتِ آموزش عالی حضوری و دولتی شهر تهران است. یافته‌ها با استفاده از نمونه‌گیریِ هدفمند و نظری از طریقِ مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با 31 نفر از دانشجویانِ دورۀ دکتری و استادانِ جامعه‌شناسی جمع‌آوری شده‌اند. نتایج حکایت از ...  بیشتر

علمی
گرایش‌های دینی معاصر و وضعیت موسیقی در ایران پساانقلابی

حسین سروی؛ حسن محدثی؛ رضا صمیم

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 142-165

https://doi.org/10.22034/jsi.2019.38570

چکیده
  این مقاله نسبت گرایش‌های دینی با موسیقی را در ایران معاصر مورد بحث قرار داده است. گرایش‌ها بر اساس تقسیم‌بندی محدثی (محافظت‌گرایی دینی، ترمیم‌گرایی دینی و بازسازی‌گرایی دینی) بررسی و مواضع هر یک در قبال موسیقی به­بحث گذاشته شده است. در این مقاله رابطة­­ دو نهاد دین و نهاد هنر از منظر جامعه‌شناسی دین و جامعه‌شناسی هنر مورد ...  بیشتر