دوره و شماره: دوره 20، 2 (اولین ویژه نامه ماکس وبر)، تابستان 1398