دوره و شماره: دوره 20، 3 (دومین ویژه نامه ماکس وبر)، پاییز 1398