مدیر مسئول


سعید مُعیدفر دانشیار دانشگاه تهران

مسائل اجتماعی ایران

 • smoidfarut.ac.ir

سردبیر


محمدجواد زاهدی استاد دانشگاه پیام نور

 • m_zahedipnu.ac.ir

مدیر داخلی


لیلا دارشی مدیر داخلی

 • leiladarshi68gmail.com

اعضای هیات تحریریه


فرهنگ ارشاد استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز

 • ershadafgmail.com

اعضای هیات تحریریه


منصوره اعظم آزاده دانشیار دانشگاه الزهرا

 • maazadehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


فاطمه جواهری دانشیار دانشگاه خوارزمی

 • javahermyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی محمد حاضری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

 • hazeri_amodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدسعید ذکایی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

 • saeed.zokaeigmail.com

اعضای هیات تحریریه


شهلا اعزازی دانشگاه علامه طباطبایی

 • shahla.ezazi1gmail.com

اعضای هیات تحریریه


سعیده گروسی دانشگاه باهنر کرمان

اعضای هیات تحریریه


محمد توکل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 • mtavakkolgmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد عباس زاده دانشگاه تبریز

 • m.abbaszadeh2014gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علی اکبر مهدی دانشگاه اوهیو آمریکا

 • aliakbar.mahdicsun.edu

اعضای هیات تحریریه بین المللی


آسف بیات دانشگاه ایلینوی، اوربانا-شامپین

 • abayatillinois.edu