مجله دوره نوزدهم، شماره 2، تابستان 1397 با مقالات زیر به چاپ خواهد رسید.

رویکردهای نظری در مطالعه بوروکراسی دولتی و ارائه مدلی برای بررسی آن/ محمد هدایتی
در تقاطع جنسیت و ملیت: مادران افغانستانی و آموزش فرزندان/ستاره هاشمی، بهرنگ صدیقی
فرصت‌های نابرابر و مشارکت اقتصادی زنان/غلامرضا غفاری، نریمان یوسفی
اجبار و رفتارهای انحرافی: آزمون تجربی نظریة حمایت اجتماعی و اجبار افتراقی/
محمدرضا حسنی؛ فاطمه محمدزاده**؛ محمدعثمان حسین بر؛ عبدالرسول حسنی فر
تحول «مکتب» شیخی به «فرقه» شیخیه (تمهیدات نظری- تاریخی در فرایند شکل‌گیری فرقه شیخیه)/ محمد امیر احمدزاده، محمد نیازی
مطالعۀ عوامل تاثیرگذار بر تقویت مشارکت اجتماعی دانشجویان در انجمن‌های علمی دانشجویی (مورد مطالعه: انجمن‌های علمی دانشگاه فردوسی مشهد)/ حسین میرزایی، مجتبی میرزائی، توحید علیزاده