خبر انتشار مجله دوره بیستم، شماره 1، بهار 1398

به زودی مقالات مجله جامعه شناسی ایران،  دوره  بیستم، شماره 1، بهار 1398 به چاپ خواهد رسید.