جامعه شناسی
تبیین الگوی تبدیل روستا به شهر با تأکید بر حق به سکونتگاه‌های‌ روستایی (مورد مطالعه: شهر قلعه نو)

زهره تاج زاده؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ سید احمد فیروزآبادی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ حسین میرزایی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 76-97

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.553495.1575

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی تبدیل روستا به شهر با تأکید بر حق به سکونتگاه‌های‌ روستایی در شهر قلعه نو انجام شده است. روش مطالعه در این پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه‌ای است. برای گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه عمیق استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش ساکنان شهر قلعه نو هستند. برای انتخاب جامعه نمونه پژوهش از روش‌های ...  بیشتر

پایگاه اقتصادى ـاجتماعى و نگرش به مشارکت سیاسى (مطالعه موردى: شهر خرم آباد)

محمدجواد زاهدى؛ على بیرانوند

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1389، ، صفحه 44-70

چکیده
  مشارکت شرایطى را فراهم مى‌کند که در آن همه شهروندان صرف‌نظر از تعلقات قوم‌مدارانه و یا علایق و اعتقادات شخصى‌شان متناسب با سطح مهارت و توانمندى‌هاى ذهنى در تمام پدیده‌هاى اجتماعى تأثیرگذار باشند. یکى از جنبه‌هاى مهم مشارکت، مشارکت سیاسى است. استقرار نظام دموکراتیک نیازمند زمینه‌هاى فرهنگى و اجتماعى مناسبى است از این رو مطالعه ...  بیشتر

پژوهشی جامعه شناختی در زمینه عوامل موثر ب تمایل کشاورزان به مشارکت در یکپارچه سازی اراضی مزروعی(مطالعه موردی روستاهای زرین دشت)

منصور وثوقی؛ افراسیاب فرجی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1385، ، صفحه 101-118

چکیده
  پژوهش حاضر در هستان"زرین دشت" ازتوابع شهرستان دره شهر در بهار 1383 به صورت پیمایشی انجام گرفته است.هدف این پژوهش بررسی میزان تمایل مالکان به مشارکت در یکپارچه سازی اراضی مزروعی و شناسایی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر تمایل کشاورزان صاحب زمین به مشارکت می باشد.پس از آزمون فرضیات تحقیق مشخص گردید که متغیرهای سواد،فراهم بودن فرصتهای ...  بیشتر

سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در شهر تهران

محمد جواد ناطق پور؛ سید احمد فیروز آبادی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1384، ، صفحه 59-91

چکیده
  در این تحقیق پس از مقایسه دیدگاه ها و تعاریف مختلف از سرمایه اجتماعی،تعریف نهایی از این مفهوم آمده است.سپس نظریه های عوامل موثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی از نظام پاتنام،برم وران،افه و فوش،کریشنا و افف،گلیزر،لایبسون و ساکردوت،پاراگال،گلیکان و هوک و مرنیسی نیز به صورت مقایسه ای آمده،و با روش پیمایش سرمایه اجتماعی در تهران بررسی شده ...  بیشتر

ارزش ها،شبکه روابط و مشارکت در سازمانهای غیر دولتی(مطالعه تجربی در بین جوانان تهران)

محمد امین قانعی راد؛ فریده حسینی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1384، ، صفحه 97-123

چکیده
  سازمانهای غیر دولتی پدیده ای جدید در حیات اجتماعی جوامع محسوب می شوند که رشد شتابان آنها از نیمه دوم قرن بیستم و در پی مسائل ناشی از جهانی شدن و بحران دولت رفاه آغاز شده است.این سازمانها به دنبال بسیج نیروهای مردمی و داوطلب برای بهبود وضعیت جامعه،رفع کاستی ها،بروز و ظهور دیدگاه ها و دست یابی به توسعه پایدار هستند.این مطالعه به دنبال ...  بیشتر