نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسى دانشگاه فردوسى مشهد

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعى از دانشگاه فردوسى مشهد

چکیده

احساس اثرمندى سیاسى داراى دو بعد درونى و بیرونى است. بعد درونى آن دلالت بر توانایى افراد در تأثیرگذارى بر فرایندهاى سیاسى و بعد بیرونى آن دلالت بر درک پاسخ‌گویى حکومت دارد. از ترکیب این دو بعد، چهار حالت عمده شامل دلگرمى سیاسى، بى‌تفاوتى سیاسى، نومیدى سیاسى و اعتراض سیاسى حاصل مى‌شود. تغییر حالات چهارگانه اثرمندى موکول به تغییر سطح اعتماد سیاسى، مشارکت انتخاباتى، علاقه سیاسى، ترجیح ایدئولوژیک و پایگاه اجتماعى اقتصادى است. نتایج تحلیل ثانویه حاضر که از یک نمونه 200 نفرى از معلمان شهر نیشابور حاصل آمده، نشان مى‌دهد اولا احساس اثرمندى سیاسى معلمان در بعد درونى کمتر از حد متوسط (9/48) و در بعد بیرونى کمى بیش از حد متوسط (6/56) است. ثانیآ حالت دلگرمى سیاسى با 8/52 درصد فراوانى، رایج‌ترین حالت اثرمندى سیاسى معلمان و پس از آن حالت بى‌تفاوتى سیاسى با فراوانى 2/39 درصد قرار دارد. ثالثآ از بین متغیرهاى پیش‌بینى‌کننده اثرمندى سیاسى، دو متغیر اعتماد سیاسى و مشارکت انتخاباتى، اثر تعیین‌کننده‌ترى بر تغییر حالات اثرمندى سیاسى (از بى‌تفاوتى به دلگرمى سطح اعتماد سیاسى و مشارکت انتخاباتى برآورد گردیده است. رابعآ با آگاهى از قوت و ضعف اعتماد سیاسى و مشارکت انتخاباتى معلمان، در 3/92 درصد از موارد حالت دلگرمى و در 2/84 درصد از موارد، حالت بى‌تفاوتى سیاسى آن‌ها را به‌درستى مى‌توان پیش‌بینى نمود.
اعتماد دارند. به‌طورى که 58 تا 78 درصد از تغییر حالات اثرمندى، موکول به تغییر 

کلیدواژه‌ها