نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه ریزى اجتماعى دانشگاه تهران

2 دانشجوى دکتراى جامعه شناسى دانشگاه تهران

چکیده

مطالعات روستایى در ایران بیشتر متمرکز بر تلقى از روستا بهمثابه امرى اقتصادى و مادى بوده است. به گونهاى که در نوشتههاى مطالعات روستایى امر سیاسى بهعنوان یک متغیر مستقل و تعیینکننده در تحلیل مسائل و مناسبات اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى مورد غفلت واقع شده است. مقاله حاضر بر آن است که نشان دهد امر سیاسى نقش مهمى در تفکیک و تمایز میان روستاییان برمبناى دوست و دشمن داشته و براى نوع و ماهیت امر اجتماعى سهم تعیینکنندهاى دارد. در این مقاله تلاششده تا اثرات و پیامدهاى امر سیاسى بر تعاملات و روابط اجتماعى روستاییان بررسى شود.
براى تحلیل از روش پدیدارشناسى برمبناى دادههاى تولیدشده بهشیوه مشاهده، مصاحبه و تجربه زیسته استفاده شده است. نتایج نشان مىدهند که امر سیاسى، عناصر موجود در زندگى روزمره روستاییان مانند: دوستى و روابط همسایگى، بحث و تبادلنظر، بدهبستان اجتماعى، اعتماد و مشارکت را برمبناى دوست ـدشمن گروهبندى کرده است.
 
 

کلیدواژه‌ها