نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمى دانشگاه تهران

2 دانشجوى دکترى جامعه شناسى نظرى فرهنگى دانشگاه تهران و عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد سنندج

چکیده

در این تحقیق تأثیر سرمایه اجتماعى و مؤلفه‌هاى آن بر رضایت از زندگى در میان جوانان بررسى شده است. بعد از مرورى بر آراى مهم‌ترین نظریه‌پردازان کلاسیک سرمایه اجتماعى به ارتباط نظرى و تجربى بین سرمایه اجتماعى و رضایت از زندگى اشاره شده و در نهایت از رویکردى تلفیقى در این تحقیق استفاده شده است. داده‌هاى این تحقیق به روش پیمایشى و از طریق مصاحبه با 410 نفر از جوانان 15ـ29 ساله مناطق شهرى شهرستان پاوه گردآورى شده است. نتایج بخش توصیفى نشان داده است که رضایت از زندگى جوانان درحد متوسط اما سرمایه اجتماعى آن‌ها درحد زیاد است. نتایج بخش تحلیلى هم نشان داد که از میان مؤلفه‌هاى مختلف سرمایه اجتماعى، مؤلفه «میزان آگاهى و توجه به امور عمومى، سیاسى و اجتماعى» بیشترین نقش تبیین‌کنندگى را در زمینه رضایت از زندگى دارد.
 

کلیدواژه‌ها