نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی و مدیر گروه مطالعات فرهنگی دتنشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از دیدگاه سازه گرایان،مردانگی سازه ای اجتماعی-فرهنگی است که در فرایند اجتماعی شدن به صورت فعالانه کسب می شود.بنابراین،مردانگی از ویژگیهای ذاتی بیولوژیکی،فیزیولوژیکی و یا روان شناختی فراتر می رود.در این مقاله پاسخ پسرها (مردان جوان) را به ارزش های مردانگی با مطالعه نگرشهای آنها نسبت به ارزش های یاد شده مورد بررسی قرار می دهیم.بیدن منظور،با اتخاذ رویکردی سازه گرایانه و با استفاده از نمونه های معرف دانش آموزا پسر مقطع متوسطه شهر تهران،قصد داریم گرایش پسرها را به ارزش های مردانه و کلیشه های جنسیتی مطالعه نموده و ارتباط پایگاه اجتماعی-اقتصادی و هویت جنسیتی پسران را با این ارزش ها مورد توجه قرار دهیم.این پژوهش ضمن اذعان به وجود تنوعی از مردانگی در میان پسرهای دانش آموز شهر تهران برخی اختلافات را نیز در زمینه گرایش به ارزش ها و کلیشه های جنسیتی در میان آنها نشان می دهد.نتایج این پژوهش نشان میدهد پسرهای که نمرات بالاتری در مقیاس مردانگی کسب نموه دهاند نسبت به سایرین گرایش بیشتری به ارزشهای مردانگی و کلیشه های جنسیتی مردانه دارند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها