نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 عضو هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این مقاله با استفاده از الگوی نظری استرم درباره دارایی مشترم مشاع،نظام آبیاری  مبتنی بر زمان سنجی آبی"تشته" تحلیل شده است و با نشان دادن ارتباط سه سطح قواعد گزینش اساسی،جمعی و عملی در آن کارایی الگوی مذکور در شناخت انواع دارایی های آن، دلایل انعطاف پذیری و کارایی نظام آبیاری مذکور-در مقابل روند رو به افزایش کوچک شدن و پراکنده شدن اراضی کشاورزی-بر اساس قوانین تقسیمات ارثی اسلامی تحلیل شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها