نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هئیت علمی گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بررسی عملکرد انجمن های علمی در نظام علمی و تحقیقاتی کشور موضوع اصلی این مقاله است.منظور از انجمن علمی نوعی نهاد مستقل است که از به هم پیوستن یا اجتماع آگاهانه و داوطلبانه ی اصحاب یک رشته علمی پدید می آید تا از طریق تعامل آزاد خردمندانه و به دور از سلطه بتواند بین صاحبان هر تخصص زمینه لازم را برای پیشبرد علم و تنظیم و ترویج اصول و قواعد علمی جمعی یا اخلاق کار و فعالیت و پیوند علم و عمل در آن رشته علمی فراهم نماید.هدف این مقاله تشریح فرایند تاریخی تحول نهادهای مستقل از دولت و دیدگاه های مرتبط با انها،توصیف و تحلیل وضعیت موجود و عملکرد انجمنهای علمی در نظام علمی و تحقیقاتی کشور و ترسیم وضعیت مطلوب آنها و ارزیابی مقدورات و محدودیت هایی است که این انجمنها در گذر از وضع موجود به مطلوب و ارتقا عملکرد خود با آنها روبرو هستند.