نوع مقاله : علمی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

خانواده‌ در دهه‌های اخیر با تغییر و تحولات گسترده‌ای مواجه است. این تغییرات با ورود عناصر مدرن سرعت بیشتری به خود گرفته و مسائلی را در برابر خانواده قرار داده است. این پژوهش با رویکردی جامعه‌شناختی به بررسی رابطه مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی و ظهور تحولات در روابط زناشویی زوجین منطقه 1 شهر تهرانپرداخته است. در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده و ابزار تحقیق پرسش‌نامه بوده است. جامعه آماری، زوجین ساکن در منطقه 1 شهر تهران است که از میان آن‌ها به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، جمعیت نمونه انتخاب شده است. از طریق پرسش‌نامه هدایت شده اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری و با استعانت از نرم افزار (spss) پردازش گردید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که بین گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی (متغیر مستقل) و ظهور طلاق عاطفی، ناسازگاری هویتی، اباحه‌گری عملی، نارضایتی از زندگی زناشویی و ظهور خانواده‌های کم/ بدون فرزند رابطه معناداری وجود دارد. نیکویی برازش مدل نظری بر اساس تحلیل رگرسیون چند گانه و تحلیل مسیر، نشانگر آن است که بر حسب ارزش بتا (β)، در مجموع 59% تحولات در روابط زناشویی زوجین (R2=0/59)، بستگی به مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی دارد.
 

کلیدواژه‌ها