عقاید قالبیِ گروه‌های قومیِ کردِ کرمانشاه درباره تلقی از یکدیگر و پیامدهای آن

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

10.22034/jsi.2019.38564

چکیده

مطالعه حاضر، به‌مسئله تفکرات قالبی گروه­های قومی کُرد از همدیگر و پیامدهای آن
-با روش نظریه زمینه­ای- می‌پردازد. جامعه مورد مطالعه، زنان و مردان گروه‌های قومی کُرد شهر کرمانشاه و نمونه تحقیق، از میان گویش‌های سه‌گانه هورام، سوران و کلهر، 28 نفر
به­روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند. محتوای مصاحبه­ها طی سه مرحله کدگذاری و تحلیل شد. در کدگذاری باز، 115 کد به‌دست آمد که پس از ادغام ، در مرحله دوم به هشت کد محوری تقلیل یافت. در مرحله آخر-کدگذاری گزینشی- نیز دو کد قوم­مداری و فاصله بین قومی استخراج گردید. نتایج نشان داد که تلقی و توصیف گروه­ها از یکدیگر تحت تأثیر قوم­مداری و برترپنداریِ گروه خودی است و در تلقی از دیگری، بر پای‌بندی و عدم پای‌بندی به­هویت کردی تأکید می‌شود. شدت عقاید قالبی و فاصله قومی میان دو قوم هورام و سوران با قوم کلهر بیش­تر از فاصله هورام و سوران با یکدیگراست.
 
 

کلیدواژه‌ها