نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

چکیده

مطالعه حاضر، به‌مسئله تفکرات قالبی گروه­های قومی کُرد از همدیگر و پیامدهای آن
-با روش نظریه زمینه­ای- می‌پردازد. جامعه مورد مطالعه، زنان و مردان گروه‌های قومی کُرد شهر کرمانشاه و نمونه تحقیق، از میان گویش‌های سه‌گانه هورام، سوران و کلهر، 28 نفر
به­روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند. محتوای مصاحبه­ها طی سه مرحله کدگذاری و تحلیل شد. در کدگذاری باز، 115 کد به‌دست آمد که پس از ادغام ، در مرحله دوم به هشت کد محوری تقلیل یافت. در مرحله آخر-کدگذاری گزینشی- نیز دو کد قوم­مداری و فاصله بین قومی استخراج گردید. نتایج نشان داد که تلقی و توصیف گروه­ها از یکدیگر تحت تأثیر قوم­مداری و برترپنداریِ گروه خودی است و در تلقی از دیگری، بر پای‌بندی و عدم پای‌بندی به­هویت کردی تأکید می‌شود. شدت عقاید قالبی و فاصله قومی میان دو قوم هورام و سوران با قوم کلهر بیش­تر از فاصله هورام و سوران با یکدیگراست.
 
 

کلیدواژه‌ها

اسدورو، سترام (1384)، روان­شناسی، جهانبخش صادقی، تهران: سمت.
پراتکانیس، آنتونی و الیوت آرنسون  (1384عصر تبلیغات، کاووس سیدامامی، محمدصادق عباسی، تهران: سروش.
تاجیک، محمدرضا  (1384)، روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان، تهران: مرکز بررسی­های استراتژیک ریاست جمهوری.
خرازی آذر، زهرا و همکاران (1395)، تأثیرات استفاده از رسانه­های جمعی و اجتماعی برهمگرایی بین قومی در ایران، مطالعات فرهنگ -ارتباطات، سال دهم، شماره 34، 70-101
خوبروی پاک، محمدرضا (1380اقلیت­ها، تهران: نشر شیرازه.
ستوده، هدایت الله (1387)، روان­شناسی اجتماعی، تهران: آوای نور.
سیدامامی، کاووس (1387)، هویت­های قومی از کجا بر می­خیزند؟ مروری بر نظریه­های اصلی، فصلنامه خط اول، سال دوم، شماره7 .
سیدامامی، کاووس (1387)، ادراک گروه‌های قومی از تصاویر رسانه‌ای خود، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره4، 78-119.
صالحی امیری، سیدرضا (1388)، مدیریت منازعات قومی در ایران، تهران: نشر مرکز تحقیقات استراتژیک.
کریمی، علی، و موذن، محمد هادی (1390)، تنوع فرهنگی و تداوم همزیستی آن­ها در ایران، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوازدهم، شماره1، 25-52.
کرسول، جان دبلیو (1390) روش و طرح تحقیق کیفی؛ انتخاب از میان پنج رویکرد،  طهمورث حسنقلی­پور، اشکان الهیاری و مجتبی براری، تهران: نگاه دانش.
گودیکانست، ویلیام بی،  (1383)، پیوند تفاوت‌ها: راهنمای ارتباط کارآمد بین گروهی، علی کریمی  (مله) و مسعود هاشمی، تهران: تمدن ایرانی.
محمدزاده حسین، محمدرضا شادرو، جلال الدین رفیع فر (1390) ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ انواع قوم ﮔﺮاﻳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻣﻴﺎن ﻛﺮدﻫﺎی ایران، فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی، سال اول، شماره سوم، 96-75. 
مقصودی، مجتبی (1379) فرهنگ ارتباطات و تحولات قومی  (بررسی نظری)، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، شماره 196: 6-171.
ناصری، لیدا و مسعودکیان پور (1394)، تحلیل مضمون تفکرات قالبی نسبت به قومیت  (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان)، جامعه­شناسی کاربردی، سال بیست پنجم، شماره پیاپی (58)، شماره دوم، 59-76
نصری مشکینی، قدیر (1378)، جمعیت و امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 5 و 6.
 نظری، علی اشرف  (1392)، تصورات قالبی و روابط بین گروه­های هویتی؛ ارزیابی پیمایشی و مقایسه­ای، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
وان برویین سن، مارتین (1379)، آغا، شیخ و دولت: ساختارهای اجتماعی و سیاسی کردستان، ابراهیم یونسی، تهران: پانیذ.
 یوسفی علی، احمدرضا اصغرپورماسوله (1388)، قوم مداری و اثر آن بر روابط بین قومی درایران، دانشنامه علوم اجتماعی تربیت مدرس، دوره اول، شماره 1، صص125- 144.
Turner, J.C.  (1985), Social Categorization and the Self-Concept: A Social Cognitive Theory of Group Behavior. In Lawler, E. J. ed. Advances in Group Processes: Theory and Research. Greenwich, CT: JAI Press.
Boda, Z; Néray, B. (2015), Inter-ethnic friendship and negative ties in secondary school,Social Networks, Volume :43, Pp 57-72.
Fabrigar, L. R. and Duane T. Wegener  (2010), "Attitude Structure". In: Advanced Social Psychology: The State of the Science, Baumeister, Roy. F. and Eli J. Finkel,  (Eds.) Oxford: Oxford University Press. Pp. 217-262.