علمی
روایتها از جنبش جنگل؛ مطالعه ای بین بازماندگانِ مشارکت کنندگان در جنبش جنگل

سولماز آوریده؛ حمید عباداللهی چنذانق؛ حسین آقاجانی مرساء؛ محمدصادق فربد

دوره 21، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 4-33

https://doi.org/10.22034/jsi.2020.243998

چکیده
  پژوهش حاضر نحوة برساخت روایتها از جنبش جنگل در بین بازماندگاِنِ افراد درگیر در این جنبش را بررسی م یکند. مبانی نظری، نظریات  «حال گراِیِ» هابسباوم، «کادرهای اجتماعیِ» هالبواکس و نظریات شاومن، لارسون و لیزاردو است. روش این پژوهش، روشِ «پژوهِشِ روایت» است. جمعیت مورد مطالعه ، شامل بازماندگاِنِ کسانی است که به نوعی ...  بیشتر

علمی
برساخت تاریخ اجتماعی و بستر‌های تکوین و تداوم اقتصاد غیر رسمی (بازار و تجارت مرزی در بانه)

بهمن باینگانی؛ حمیدرضا جلائی‌پور

دوره 21، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 32-70

https://doi.org/10.22034/jsi.2020.243999

چکیده
  مرزها محصول تاریخ، سیاست و قدرت اند و مرزنشینی اقتصاد و فرهنگ خاص خود را دارد.بر این اساس یکی از مهمترین ویژگیهای مناطق کردنشین که بیش از سایر ابعاد زندگی مرزیدر سال های اخیر به صورت های گوناگونی در رسانه ها بازنمایی شده، اقتصاد مرزی و غیر رسمیو مفاهیم خاص مرتبط بدان یعنی کولبری، بازارچه مرزی، قاچاق و . . . است. فهم این نوعاقتصاد، به ...  بیشتر

علمی
بررسی گذر از اتوپیای هزاره‌ای بابیه به اتوپیای جدید توسط سفرنامه‌های ایرانیان از فرنگ بر مبنای آرای کارل مانهایم

فرامرز معتمددزفولی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ علی زاهد

دوره 21، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 71-94

https://doi.org/10.22034/jsi.2020.244000

چکیده
  هدف اصلی مقاله حاضر بررسی چگونگی گذار جامعه ایران از اندیشه‌های اتوپیایی هزاره‌ای بابیه به سوی اندیشه­ های اتوپیایی آزادی­ خواهانه است. اندیشه‌هایی که به شکل­ گیری مقدمات جامعه­ شناختی و معرفتی جنبش مشروطیت کمک نمودند. برای پیگیری این هدف با کمک از ایده­ آل تایپ­ های چهارگانه کارل مانهایم که پیرامون شکل­ گیری اتوپیای ...  بیشتر

علمی
رابطۀ انسان و طبیعت در اندیشه و شعر معاصر مطالعۀ تطبیقی- جامعه‌شناختی شعر سهراب سپهری و مهدی اخوان ثالث

سورن مصطفائی؛ اسماعیل عالی زاد

دوره 21، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 95-121

https://doi.org/10.22034/jsi.2020.244001

چکیده
  این مقاله به‌رابطۀ انسان و طبیعت در اندیشه و شعر سهراب سپهری و مهدی اخوان ثالث می‌پردازد. دو دفتر «صدای پای آب» و «حجم سبز» از سپهری و سه دفتر «زمستان»، «آخر شاهنامه» و «از این اوستا» از اخوان ثالث انتخاب گردیده‌است. در این مقاله از برخی نظریه‌پردازان مکتب رمانتیسم، به‌خصوص ژان ژاک روسو استفاده شده‌است. ...  بیشتر

علمی
الگوی رابطه دین و دولت در ایران عهد آل‌بویه

هادی نوری؛ محمد بشردوست اطاقور؛ سید هاشم موسوی

دوره 21، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 122-145

https://doi.org/10.22034/jsi.2020.244002

چکیده
  دولت آل‌بویه به‌دلیل تقید به آیین تشیع و نگاه مداراگرایانه نسبت به دیگر ادیان جامعه از جایگاه ویژه در تاریخ اجتماعی ایران برخوردار است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که «الگوی تاریخی رابطه دین و دولت در ایران عهد آل‌بویه از چه منطق نظری پیروی می‌کند؟». در راستای این هدف، از روش مطالعه موردی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی برای ...  بیشتر

علمی
نوع فعالیت شغلی و مشارکت انتخاباتی (مقایسه گروه‌های مختلف شغلی)

ابراهیم صالح‌آبادی

دوره 21، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 146-175

https://doi.org/10.22034/jsi.2020.244003

چکیده
  رابطه مبهم و پیچیده نوع شغل از یک‌سو و مشارکت انتخاباتی از سوی دیگر، در ایران کمتر موردتوجه قرارگرفته است. این مقاله با استفاده از روش پژوهش تطبیقی درون کشوری و مقایسه گروه‌های مختلف شغلی، در سطح سیستمی در تلاش است تا رابطه بین این دو را در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم و یازدهم و تا حدودی دوره دوازدهم بررسی کند. نتایج تحقیق نشان ...  بیشتر