پژوهشی جامعه شناسی
جامعه ایرانی و فضای مجازی تحلیل ثانویه تحقیقات علوم اجتماعی در حوزه فضای مجازی

مهین شیخ انصاری

دوره 22، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 3-32

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.553862.1578

چکیده
  فضای مجازی اکنون جزئی از زندگی روزمره بیش از 67 میلیون نفر کاربر ایرانی شده است، این مطالعه بر آن است که فهم بهتری از تاثیر فناوری­های وب2 بر جامعه و کنش کاربران ایرانی در فضای مجازی بدست بیاورد. به لحاظ روشی، این تحقیق از نوع تحلیل ثانویه است، و نمونه مورد مطالعه 732 مقاله منتشرشده علوم اجتماعی در بازه زمانی 1381 تا 1400 است. یافته‌های این ...  بیشتر

پژوهشی
انسان‌زدایی در مناسبات پزشک و بیمار: بررسی تجربی و انطباق نظری

مرضیه ابراهیمی؛ شمیم شرافت؛ ابوعلی ودادهیر؛ حسن عینی زیناب

دوره 22، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 33-53

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.550912.1558

چکیده
  در این پژوهش علل ساختاری برخی عادت‌های پزشکان همچون نگاه‌نکردن و کالایی‌دیدن بیمار را با استفاده از نظریۀ زمینه‌ای چندگانه دنبال کردیم. داده‌های پایۀ پژوهش از مصاحبه با پزشکان، بیماران، دانشجویان پزشکی و متخصصان حوزۀ سلامت، برای رسیدن به دیدگاه‌های همه‌جانبه بدست آمده است. یافته‌های ما سه عامل اصلی را نشان می‌دهند: نخست اینکه ...  بیشتر

پژوهشی جامعه شناسی
گرایش به پان ترکیسم در مناطق آذری نشین ایران

شعبان محمدی؛ احمد رضایی؛ نادر رازقی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 54-75

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.541116.1486

چکیده
  قومیت گرایی در آذربایجان خود را در دو برهه زمانی نشان داده است: اول در سال 1324 به شکل فرقه دموکرات آذربایجان که کشور را تا مرز تجزیه پیش برد، و دوم در فعالیت­های حزب خلق مسلمان در اوایل انقلاب اسلامی. بررسی علل شکل گیری چنین رخ دادهایی، برای مدیریت صحیح آن­ها و همچنین برای حفظ انسجام اجتماعی و وحدت ملی ضروری است. هدف این مقاله مطالعه ...  بیشتر

پژوهشی جامعه شناسی
تبیین الگوی تبدیل روستا به شهر با تأکید بر حق به سکونتگاه‌های‌ روستایی (مورد مطالعه: شهر قلعه نو)

زهره تاج زاده؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ سید احمد فیروزآبادی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ حسین میرزایی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 76-97

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.553495.1575

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی تبدیل روستا به شهر با تأکید بر حق به سکونتگاه‌های‌ روستایی در شهر قلعه نو انجام شده است. روش مطالعه در این پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه‌ای است. برای گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه عمیق استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش ساکنان شهر قلعه نو هستند. برای انتخاب جامعه نمونه پژوهش از روش‌های ...  بیشتر

پژوهشی جامعه شناسی
عوامل اجتماعی مرتبط با مدیریت بدن در بین جوانان شهر یزد

سیدعلیرضا افشانی؛ حسن سلمانی؛ حمیده شیری محمدآباد

دوره 22، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 97-119

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.545118.1514

چکیده
  در سال‌های اخیر پرداختن به بدن و چگونگی مدیریت آن در جامعه مصرفی مدرن به یکی از موضوعات اساسی مطالعات اجتماعی-فرهنگی تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر سنجش میزان مدیریت بدن و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در بین جوانان شهر یزد بوده است. جمعیت آماری پیمایش، جوانان 35-18 سالۀ شهر یزد بودند که ۳۸۴ نفر از آن‌ها با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر

پژوهشی
دین‌داری و خودکشی در استان‌های ایران

ابراهیم صالح آبادی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 120-146

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.532039.1444

چکیده
  با توجه به این که تحقیق درباره تأثیر دین‌داری بر خودکشی در ایران بیشتر در سطح پیمایش و با حجم نمونه اندک در بین گروه‌های خاص بوده و کمتر در سطح استانی انجام‌یافته است؛ این مقاله سعی دارد تا رابطه بین میزان دین‌داری و خودکشی را در سطح استانی مورد واکاوی قرار دهد. روش پژوهش در این تحقیق، روش تطبیقی درون کشوری است. نتایج تحقیق نشان داد ...  بیشتر