علمی
نقش تعاملات دانشجویان و اساتید در تکوین سرمایه اجتماعی دانشگاهی

محمد امین قانعی راد

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1385، صفحه 3-29

چکیده
  تعاملات و ارتباطات بین دانشجویان و اساتید یکی از اصلی ترین عرصه های ارتباطات در آموزش عالی و مهم ترین سرمایه دانشگاهی محسوب می شوند.این پژوهش با روش پیمایشی و کاربرد ابزار پرسشنامه  مناسبات بین دانشجویان و استادید رشته های علوم اجتماعی در دانشگاه های تربیت معلم،تهران،شهید بهشتی،الزهرا،علامه طباطبایی را مورد بررسی قرار می دهد.قلمروهای ...  بیشتر

علمی
مسیرهای محتمل در "عرفی شدن"ایران

علیرضا شجاعی زند

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1385، صفحه 30-65

چکیده
  مسیرهای محتمل در عرفی شدن ایران" تلاش دارد تا با تعیین جایگاه بحث در ادبیات عرفی شدن،راه خویش را از تاملات پراکنده و اهتمامات و دغدغه های دیگر در این باب متمایز سازد.بررسی عرفی شدن ایران به مثابه یک فرایند محتمل،مستلزم برداشتن سه گام تمهیدی است:1. داشتن تصویری گویا از"بستر وقوع" 2. تعریفی روشن و ممیز از این "پدیده" و بالاخره 3. وارسی و نقد ...  بیشتر

علمی
بررسی ماهیت طبقاتی تجار در دوره قاجاریه

علی محمد حاضری؛ هادی رهبری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1385، صفحه 66-92

چکیده
  مسئله مورد تبیین در این مقاله بررسی استقلال نسبی طبقه تجار از حکومت و فرایند تغییرات طبقاتی آن ها در دوره قاجاریه می باشد.بر این اساس،سوال تحقیق تحت این عنوان "آیا تجار دوره قاجاریه طبقه نسبتا مستقل از حکومت محسوب می شوند؟" بیان شده است.در پاسخ به این سوال و رد مقام حل مسئله ،فرضیه تحقیق با ساختار مفهومی زیر بیان گردیده است:تجار دوره ...  بیشتر

علمی
مدرنیسم و شبه پاتریمونالیسم تحلیلی از دولت در عصر پهلوی

ابراهیم توفیق

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1385، صفحه 93-125

چکیده
  نوشتار زیر خوانشی است از شکل گیری و تطور دولت در عصر مشروطه(دوران سلطنت پهلوی) بر اساس نظریه دولت پسااستعماری.پس از ارائه چهارچوب نظری ،تحولات ساختاری حاصل از انضمام نیمه استعماری ایران به بازار جهانی سرمایه داری و تاثیر آن بر نظام حاکمیت سیاسی بررسی می شود.بر اساس این بازخوانی در بخش های بعدی چگونگی شکل گیری ،منطق تحول و مکانیسم بحران ...  بیشتر

علمی
فرهنگ ملی ،فرهنگهای قومی-جماعتی و بازار اقتصاد صنعتی

ناصر فکوهی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1385، صفحه 126-148

چکیده
  فرایند جهانی شدن در بعد غالب اقتصادی خود گویای تلاش زیادی برای یکسان سازیهای فرهنگی است که این یکسان سازی ها عموما از طریق ایجاد بازارهای گسترده برای تولید کالاهای مشابه در شکل انبوه ایجاد می گیرند و از خلال آنها تلاش می شود که با کاهش هزینه های تولید سود افزایش یابد.با این وصف در عمل فشار برای از بین بردن خرده فرهنگ ها و حاشیه ای کردن ...  بیشتر

علمی
تحولات سیاسی جنایی تقنینی و قضایی ایران در زمینه مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر

منصور رحم دل

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1385، صفحه 149-165

چکیده
  گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین المللی به دولت وارد شد،دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت.این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است.دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سالهای ...  بیشتر

علمی
سرچشمه های اجتماعی انقلاب اسلامی

میثاق پارسا

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1385، صفحه 166-174

چکیده
  تحقیقات عرضه شده درباره انقلابات عمدتا می کوشند تا در قالب یک چارچوب تحلیلی به درک شرایط بروز تحولات انقلابی و پیامدهای آن مددرسانند.در این راستا محققان مختلف با برگزیدن رهیافتهای گوناگون سعی در تقسیم بندی انقلابات و رده بندی علل موجد آنها را داشته اند.تفکیک انقلابات به دو نوع اجتماعی و سیاسی و تمایز قایل شدن میان علل کوتاه مدت ،میان ...  بیشتر