علمی
ضرورت های ساختاری مدیریت سیاسی سرزمین و شکل بندی اجتماعی ایران عصر صفوی

حمید عباداللهی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1385، صفحه 5-33

چکیده
  در ادبیات ایران شناسی شکل بندی اجتماعی ایران پیشا سرمایه داری بر حسب گفتمانهای فئودالیسم،آسیاتیسم(شیوه تولید آسیایی) و پاتریمونیالیسم(رویکرد وبرگرایان) مفهوم یابی شده است.در دو گفتمان نخست ،کلیت جامعه و اقتصاد عصر صفوی فاقد منطق اقتصادی مجزا و تابع اقتصاد روستایی است،و در گفتمان سوم،ایران آن عصر در سایه حضور نظام پاتریمونیالی(به ...  بیشتر

علمی
بررسی رفتار و نگرش جمع گرایانه شهروندان تهرانی

سید علیرضا دربندی؛ سعید معیدفر

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1385، صفحه 34-58

چکیده
  توجه به منافع جمعی و جمع گرایی عقلانی از ضرورت های بنیادی هر جامعه است.در این پژوهش تلاش بر این بوده است تا متغیرهای تاثیر گذار بر جمع  گرایی یا همکاری در دوراهی اجتماعی شناسایی شود.چهارچوب نظری پژوهش تئوری متاخر انتخای عقلانی است که در تحلیل خود از رفتار انسان غیر از محاسبالت سود و زیان مادی،تمایلات دیگر خواهانه و رفتار منصفانه ...  بیشتر

علمی
فروپاشی یا آشفتگی اجتماعی در ایران 1376-1384

حمید رضا جلائی پور

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1385، صفحه 59-75

چکیده
  در جامعه و عرصه عمومی ایران مفهوم "فروپاشی" در معانی مختلفی به کار می رود.این گوناگونی کاربرد موجب ابهام در فهم این مسئله خطیر می شود. این مقاله ابتدا در جستجو از معانی فروپاشی در عرصه عمومی سه معنای آن (فروپاشی به معنای اجتماعی ،فروپاشی به معنای گسست در وحدت ملی و فروپاشی به معنای سیاسی) را تشخیص می دهد،سپس با دیدگان نظری جامعه شناسی  ...  بیشتر

علمی
سکولاریسم و رابطه آن با تحصیلات عالی(مطالعه موردی جامعه شهری تهران)

هوشنگ نایبی؛ نقی آزادارمکی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1385، صفحه 76-93

چکیده
  در این مقاله ابتدا نظریه سکولاریزاسیون پیتر برگر تشریح می شود که مدعی است مدرنیزاسیون جوامع معاصر لزوما به افول دین می کشد و سپس نظریه سکولار زادایی وی به میان می آید که تجدید نظری کامل در آرای اولیه وی بوده و برآن است که جهان معاصر عمدتا به اندازه گذشته جهانی مذهبی است،هر چند به دلیل تکثر زدایی اعتقادات راسخ تا حدی سست گشته است.آموزش  ...  بیشتر

علمی
نقدی بر مقاله(تحلیل جامعه شناسی دموکراتیزاسیون در ایران)

محمد رضا طالبان

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1385، صفحه 94-104

چکیده
  در شماره 3 مجله جامعه شناسی ایران(پاییز 1384) مقاله ای پژوهشی و روشمند با عنوان"تحلیل جامعه شناسی دموکراتیزاسیون در ایران" از محمد عبداللهی و علی ساعی به چاب رسیده که شایسته توجه و تامل اندیشمندان ایرانی است.با قدر دانی از همت و مساعی این محققان محترم که یک چنین مسئله مهم و خطیری را به روش کمی-تاریخی مورد پژوهش علمی قرار داده اند ،لازم ...  بیشتر

علمی
پاسخ به نقد مقاله "تحلیل جامعه شناسی دموکراتیزاسیون در ایران"

محمد عبداللهی؛ علی ساعی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1385، صفحه 105-115

چکیده
  در شماره 3 مجله جامعه شناسی ایران(پاییز 1384) مقاله ای با عنوان"تحلیل جامعه شناسی دموکراتیزاسیون در ایران" به چاپ رسید.این مقاله از سوی آقای دکتر طالبان مورد نقد قرار گرفت.این نقد زمینه ای را فراهم کرد که در باب سه عنصر روش شناختی:شرط لازم و کافی،مسئله خود همبستگی و تحلیل عاملی استدلال عقلانی ارائه گردد.اساسا انتقاد کردن و انتقاد پذیری ...  بیشتر

علمی
دو نکته روشی درباره یک مقاله پژوهشی: نقدی بر مقاله"توسعه سیاسی،توسعه اقتصادی و نابرابری اجتماعی"

محمد رضا طالبان

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1385، صفحه 116-127

چکیده
  اندیشه تحقیقات گسترده و پهنانگر که تمام کشورهای جهان را زیر پوشش خود قرار دهد،همواره برای تحلیل گران و پژوهشگران علوم اجتماعی هدفی جالب توجه و گیرا بوده است.دلیل اصلی آن این است که چون دانشمندان و نظریه پردازان در جامعه شناسی کلان،گزاره های تئوریکی شان را در سطح کل جوامع مطرح نموده اند ،بررسی آزمون اعتبار این نوع گزاره ها نیز در همین ...  بیشتر

علمی
مطالعه تطبیقی -طولی و رفتار با داده های مفقوده پاسخ به نقد مقاله"توسعه سیاسی،توسعه اقتصادی و نابرابری اجتماعی:مطالعه تطبیقی -طولی(1970-2000)"

مسعود چلبی؛ حسین اکبری

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1385، صفحه 128-140

چکیده
  قبل از پاسخ گویی به نقد مقاله،مقدمتا"لازم است به چند نکته اساسی اشاره شود.این نویسندگان از نقد ارائه شده به مقاله خود به دلایل گوناگون استقبال می کنند.اول از همه اینکه  امیدواریم این سرآغازی برای نقدهای سازنده در علوم اجتماعی باشد.در صورتی که نقدها با انگیزه پیشرفت علمی انجام شود،عملا می توانند به عنوان نوعی کنترل کیفیت در تولید ...  بیشتر