دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1384 

پژوهشی

2. تحلیل اسناد داوری مقاله های مجله جامعه شناسی ایران

صفحه 3-33

فرهنگ ارشاد؛ معصومه قاراخانی؛ سید ایت اله میرزایی