علمی
تحلیل اسناد داوری مقاله های مجله جامعه شناسی ایران

فرهنگ ارشاد؛ معصومه قاراخانی؛ سید ایت اله میرزایی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1384، صفحه 3-33

چکیده
  این مقاله ضمن بررسی اسناد داوری وقالات رسیده به مجله جامعه شناسی ایران کوشیده است عمده ترین اشکالات وارده بر مقالات را از دیدگاه داوران مجله شناسایی و دسته بندی نموده و در تحلیل نهایی ارائه کند.در این پژوهش با بهره گیری از تکنیک های تحلیل عاملی و تحلیل محتوا،اطلاعات(کمی و کیفی) مندرج در برگه های داوری استخراج شده است.اسناد گردآوری ...  بیشتر

علمی
چالش های باز تولید هژمونی دولت از طریق گفتمان مدرسه

محمد رضایی؛ محمد جواد غلامرضا کاشی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1384، صفحه 34-58

چکیده
  یر اساس نظریه های باز تولید،مدارس از جمله نهادهایی هستند که حکومتها در کنار سایرنهادهای اجتماعی سعی می کنند تا از طریق آنها هژمونی خود را باز تولید کنند.در این مقاله نشان داده شده است که بر خلاف نظریه های مذکور ،صرف ایدئولوژیک بودن ساختار مدرسه برای عملکرد موفق آن کفایت نمی کند.در واقع،تلاش ایدئولوژیک برای مرجح سازی معانی خاص فقط ...  بیشتر

علمی
سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در شهر تهران

محمد جواد ناطق پور؛ سید احمد فیروز آبادی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1384، صفحه 59-91

چکیده
  در این تحقیق پس از مقایسه دیدگاه ها و تعاریف مختلف از سرمایه اجتماعی،تعریف نهایی از این مفهوم آمده است.سپس نظریه های عوامل موثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی از نظام پاتنام،برم وران،افه و فوش،کریشنا و افف،گلیزر،لایبسون و ساکردوت،پاراگال،گلیکان و هوک و مرنیسی نیز به صورت مقایسه ای آمده،و با روش پیمایش سرمایه اجتماعی در تهران بررسی شده ...  بیشتر

علمی
بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان

محمد جواد زاهدی؛ سجاد اجاقلو

دوره 6، شماره 4 ، دی 1384، صفحه 92-125

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان می پردازد.اعتماد اجتماعی یکی از مهم ترین مولفه های توسعه اجتماعی و گسترش مدرنیتهاست.ویژگیهای تاریخی و اجتماعی جامعه مورد بررسی و نیز وجود خورده فرهنگهای قبیله ای و طایفه ای که از جمله نتایج آن خاص گرایی و کاهش اعتماد اجتماعی به غریبه هاست،مطالعه اعتماد اجتماعی ...  بیشتر

علمی
گسترش نقش زنان در جهت حمایت شغلی-خانوادگی

امیر رستگار خالد

دوره 6، شماره 4 ، دی 1384، صفحه 126-165

چکیده
  حمایت های شغلی -خانوادگی برای زنان شاغل عامل مهمی در جهت تثبیت نقش های اجتماعی آنها محسوب می شود و بدون آن برای این گروه از زنان بهره مندی از فواید ترکیب نقش و مقابله با فشارهای روانی-اجتماعی ناشی از نظام گسترش یافته نقش ها ،به ندرت میسر است.در این پژوهش سعی شده است تا با پاسخ به چند سوال،سازوکار حمایت اجتماعی در این زمینه توضیح داده ...  بیشتر

علمی
روابط خانوادگی و کنش مبتنی بر دلبستگی عاطفی تعمیم یافته در جوانان

خدیجه سفیری؛ مهناز جزایری

دوره 6، شماره 4 ، دی 1384، صفحه 166-184

چکیده
  خانواده اولین کانون یادگیری روابط اجتماعی است.جوان تحت تاثیر فضای عاطفی خانواده اولین گامها را به سوی کنش مبتنی بر دلبستگی عاطفی تعمیم یافته بر می دارد.هدف از این پژوهش بررسی وضعیت عاطفی خانواده ها،در سطح شهر تهران  و ببرسی وضعیت کنش مبتنی بر دلبستگی عاطفی تعمیم یافته در جوانان و رابطه بین این دو میباشد. رویکرد نظری تحقیق در بخش ...  بیشتر

علمی
تلویزیون، مخاطب و نگرش نو

شراره مهدی زاده

دوره 6، شماره 4 ، دی 1384، صفحه 185-211

چکیده
  در این مقاله تاثیر تلویزیون بر نوگرایی با توجه به نقش مخاطبان آن مورد بررسی قرار گرفته است.در مطالعه مخاطب عواملی مانند میزان در معرض رسانه قرار گرفتن ،محتوای در معرض قرار گرفتن و زمینه های گوناگون اجتماعی-فرهنگی،نقش اساسی را در اثر بخشی پیامهای تلویزیونی به عهده دارند که کمتر در تحقیقات داخل کشور مورد توجه واقع شده است.مسئله اصلی ...  بیشتر