علمی
ساختار دستگاه سرکوب و فروپاشی رژیم شاه

علی محمد حاضری؛ ابراهیم صالح آبادی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1383، صفحه 5-27

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در شرایطی به پیروزی رسید که در کشور حاکمیت چندگانه ایجاد شده بود و گروههای مختلفی می توانستند حاکمیت جامعه را در دست بگیرند.ارتش شاهنشاهی یکی از گروه های بود که فرصت تسلط بر اوضاع متشنج آن زمان را داشت.در مقال حاضر بر آن هستیم تا علل اعلان بی طرفی ارتش را در آن موقعیت حساس بررسی کنیم.این امر مستلزم بررسی ...  بیشتر

علمی
نقش و عملکرد دین در "وضعیت انقلابی" بررسی تطبیقی انقلاب فرانسه و ایران

علیرضا شجاعی زند

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1383، صفحه 28-66

چکیده
  دین در "وضعیت انقلابی" موضوع مطالعه ای است که در آن نقش و عملکرد دین در دو تجربه انقلابی فرانسه و ایران مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد.مروری گذرا بر زمینه ها و روند شکل گیری انقلاب 1789 فرانسه و جریانات و حوادث متعاقب آن نشان می دهد که کلیسای کاتولیک و باور مسیحی به عنوان یکی از اجزای بر پادارنده نظام حاکم و حافظ وضع موجود مورد تعرض و ادبار ...  بیشتر

علمی
نظریه نظام جهانی جان فوران و انقلاب اسلامی ایران

محمود کتابی؛ صمد کلانتری؛ کریم رضا دوست

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1383، صفحه 67-86

چکیده
  این مقاله بر آن است تا ضمن مرور نظریه جان فوران در خصوص گشایش در نظام جهانی و تاثیر آن بر انقلاب اسلامی،ارزش علمی و عملی این نظریه را به محک آزمون گذارد.نتیجه ای که از این بررسی حاضر شده آن است که گشایش در نظام جهانی،به طور نسبی،زمینه را برای بروز انقلاب اسلامی در ایران فراهم کرد.سیاست حقوق بشر کارتر،ریاست جمهوری کلیدی ترین قدرت جهان،به ...  بیشتر

علمی
بازتاب انقلاب اسلامی ایران در نظریه های انقاب:تولد و شکل گیری نسل چهارم تئوری های انقلاب

محمد باقر خرم شاد

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1383، صفحه 86-123

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران دارای چه تاثیر و بازتابی در نظریه های انقلاب بوده است؟این سوالی است که مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به آن است.پس از سیری گذارا به نظریات انقلاب در زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران که با استناد به دو اثر مهم جک  گلدستون (1980) و ستان تیلور(1984) صورت می گیرد،نویسنده یازتاب این انقلاب را در دو حوزه پی می گیرد : بازتاب انقلاب ...  بیشتر

علمی
ملی گرایی یا ایدئولوژی معجزه گر:تناقص های ایدئولوژیک جنبش های ملی گرا

حسن کچویان

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1383، صفحه 124-139

چکیده
  ایدئولوژی های جدید یا تجددی مطابق درکی که اکنون تقریبا بین اهل نظر اجتماعی است جایگزین ادیان سنتی بوده و دیانت های دین گرا می باشد.با این حال این دیانتهای دنیایی در قیاس با دیانتهایی که تلاش داشته و دارند تا جایگزین انها شوند از جهات متعددی دچار مشکل و نقصان و دشواری اند.از مهم ترین این نقصها و دشواری ها عدم توانایی این ایدئولوژی ها ...  بیشتر

علمی
آرمان های انقلاب اسلامی در عصر جهانی شدن"چالش ها و واکنش ها"

محمد رضا تاجیک؛ فرهاد درویشی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1383، صفحه 140-171

چکیده
  انقلاب اسلامی در حالی ربع قرن از عمر خویش را پشت سر می گذارد که پس ار مواجهه با چال شهای گوناگون هم اکنون با موج بلند و فرایند پیچیده  و پویایی به نام جهانی شدن رو به رو شده است.اهمیت فرایند مذکور به گونه ای است که به نظر می رسد سرنوشت بسیاری از نظامهای سیاسی،مکاتب فکری و جنبش های اجتماعی به چگونگی تعامل  و مواجهه آنها با این فرایند ...  بیشتر

علمی
چالش های اجتماعی انقلاب اسلامی در ایران: بررسی تغییرات جمعیتی بعد از انقلاب و پیامدهای آن بر مشروعیت نظام سیاسی

یحیی فوزی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1383، صفحه 172-190

چکیده
  میزان مشروعیت نظامهای سیاسی را بر اساس همگونی بین باورها و ارزشهای اکثریت مردم جامعه با مبانی نظری که بر اساس آنها حاکمان سیاسی سلطه خود را توجیه می کنند مورد ارزیابی قرار می دهند و هر عاملی که بتواند ارزشها و باورهای اجتماعی  را دگرگون سازد می تواند مشروعیت نظامهای سیاسی را نیز به چالش کشد.بر این اساس در این مقاله ضمن بررسی تغییرات ...  بیشتر