علمی
سنجش میزان انگیزش به کار و عوامل موثر بر آن(مورد جوانا و زنان روستایی روستاهای استان آذربایجان شرقی)

علیرضا محسنی تبریزی؛ محمد میرزایی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1383، صفحه 3-31

چکیده
  مقاله حاضز بر اساس بخشی از اطلاعات ماخوذ از پیمایش جوانان و زنان روستایی در روستاهای آذربایجان شرقی تنظیم یافته است جامعه آماری را 11798 خانوار روستایی ساکن در 60 روستای استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهد.ب اساس قواعد تعیین حجم نمونه 240 از جوانان و زنان روستایی به طریق نمونه گیری طبقه ای با دقت احتمالی مطلوب 5 درصد(d=0.05( و ضریب اطمینان 95 درصد ...  بیشتر

علمی
نشانگرهای فقر در مناطق روستایی(مطالعه موردی روستاهای شهرستان آزاد شهر)

غلامرضا غفاری؛ عباس حق پرست

دوره 5، شماره 4 ، دی 1383، صفحه 32-48

چکیده
  فقر از دیر باز یکی از مسائل و مشکلات مهم برای دولتها به ویژه برنامه ریزان بوده است که در میان فقر در مناطق روستایی یکی از چالش های مهم به شمار می رود.در سطح ملی کلیه گروهها و اقشاری را که نزدیک خط فقر قرار دارند جز گروه های فقیر قلمداد می کنند.از حیث تاریخی مطالعات علمی درباره فقر و مبارزه با آن ،به اواخر قرن نوزدهم باز می گردد که تحقیقات ...  بیشتر

علمی
سرمایه اجتماعی و نقش آن در تشکل های تولیدی(مطالعه موردی حوزه آبریز کرخه)

مصطفی ازکیا؛ سید احمد فیروزآبادی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1383، صفحه 49-72

چکیده
  در این مقاله پس از بیان موضوع و مباحث نظری مربوط به سرمایه اجتماعی،در بحث روش شناسی به روش تحقیق و تکنیک و ابزار تحقیق،دو نوع جامعه آماری و چگونگی تعیین حجم نمونه اشاره شده،و سپس به بررسی ویژگیهای منطقه تحقیق از بعد جمعیت شناختی،توسعه یافتگی،وضعیت فرهنگی و قومیتی و تاثیر آن در سطح بیت و بین بیوتات مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج تحقیق ...  بیشتر

علمی
بررسی اثرات پروژه های عمرانی بر رفاه در نقاط روستایی استان فارس

عبدالعلی لهسایی زاده؛ سید مسعود ماجدی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1383، صفحه 73-94

چکیده
  این مقاله تحقیقی  در پی بررسی اثر پروژه های عمرانی بر رفاه در مناطق روستایی استان فارس است.کانون توجه در این تحقیق خانوارهای روستایی و روستاها بوده است.بنا بر ماهیت تحقیق از دو روش پیمایشی و شبه تجربی سود برده شده.بدین صورت که تعدادی روستا به عنوان روستاهای تجربی انتخاب شدند،داده های تحقیق از دو طریق دو دسته پرسشنامه خانوار(300 پرسشنامه ...  بیشتر

علمی
کاربرد یک الگوی نظری برای تببین دلایل پایداری نظامهای ابیاری مبتنی بر زمان سنج آبی(مطالعه موردی روستای داوران در شهرستان رفسنجان)

محمد مهدی فداکار داورانی؛ سیامک زند رضوی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1383، صفحه 95-110

چکیده
  در این مقاله با استفاده از الگوی نظری استرم درباره دارایی مشترم مشاع،نظام آبیاری  مبتنی بر زمان سنجی آبی"تشته" تحلیل شده است و با نشان دادن ارتباط سه سطح قواعد گزینش اساسی،جمعی و عملی در آن کارایی الگوی مذکور در شناخت انواع دارایی های آن، دلایل انعطاف پذیری و کارایی نظام آبیاری مذکور-در مقابل روند رو به افزایش کوچک شدن و پراکنده ...  بیشتر

علمی
باز تعریف جامعه شناسی روستایی

جمشید هومن

دوره 5، شماره 4 ، دی 1383، صفحه 111-134

چکیده
  آن چه جامعه شناسی روستایی را─رشته ای است که به عنوان به گمان عده ای نامناسبی دارد─تکان داده و هنوز هم می لرزاند،مباحثات برآمده از توجهات گوناگونی است که هر یک از آن ها موضع گیری نظری ویژه ای دارد و البته هیچ یک از آن موضع گیری ها بی طرفانه نیست. در این مباحث غالباً روستایی و شهری را همچون دو پدیدۀ جداگانه در مقابل هم قرار می دهند. این ...  بیشتر