نوع مقاله : علمی

نویسنده

استاد دانشگاه علامه طباطبایى

چکیده

هدف این مقاله تعیین وقایع برجسته انقلاب اسلامى در شهر تهران بزرگ، از زمان شروع انقلاب جمهورى اسلامى ایران است. براى این هدف لازم بود زمان شروع جنبش انقلاب اسلامى و تحکیم و تثبیت نظام جمهورى اسلامى ایران، انواع وقایع انقلابى از شروع جنبش انقلابى تا سرنگونى رژیم و از آن زمان تا تثبیت نظام جمهورى اسلامى، معیارهاى ارزیابى اهمیت وقایع انقلابى مختلف در دو مرحله فرایند انقلاب مشخص شود. در این پژوهش پس از تعیین زمان شروع جنبش انقلاب اسلامى و تثبیت نظام جمهورى اسلامى، با تدوین دو چهارچوب مفهومى مبناى بررسى وقایع انقلابى براى هر مرحله از انقلاب مشخص شد. آنگاه با تعریف عملیاتى وقایع هر مرحله، 124 مقوله از وقایع انقلابى (49 مقوله براى مرحله اول و 75 مقوله براى مرحله دوم) به دست آمد. با مشخص شدن انواع و مقوله‌هاى وقایع انقلابى، با استفاده از روش تحلیل محتواى مضمونىِ منابع و اسناد موجود، وقایع انقلابى شهر تهران بزرگ استخراج شد. از این بخشِ تحقیق، 1895 واقعه انقلابى براى مرحله اول انقلاب، و 2083 واقعه انقلابى براى مرحله دوم انقلاب در شهر تهران بزرگ به‌دست آمد. سپس با تعریف عملیاتىِ اهمیتِ وقایعِ انقلابىِ مختلف، ارزش وقایع انقلابى به‌طور کمى به‌دست آمد. با معادل‌سازى ارزش انواع وقایع انقلابى امکان مقایسه کمى وقایع حاصل شد، و در نهایت از بین آن‌ها براى هر مرحله از انقلاب اسلامى 16 واقعه که بالاترین امتیاز را آورده بودند به‌عنوان وقایع برجسته انقلاب اسلامى در تهران شناسایى شدند.
 

کلیدواژه‌ها