بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت عمومی سالمندان

سید عبدالحسین نبوی؛ کریم رضادوست؛ زهرا بهرامی نژاد

دوره 10، شماره 4 ، دی 1388، ، صفحه 1-27

چکیده
  این مقاله به بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت عمومی سالمندان شهر دزفول می‌پردازد. برای رسیدن به اهداف پژوهش از نظریه‌های  تئوری شبکه، نظریه انسجام اجتماعی دورکهایم و مدل تاثیر مستقیم در قالب مدل برکمن- سیم استفاده شد. این تحقیق با روش پیمایشی و با کمک ابزار پرسش‌نامه در بین افراد 60 سال و بالاتر شهر دزفول در بهار 87 صورت گرفته است. ...  بیشتر