درباره نشریه

مجله جامعه شناسی ایران، نشریه‌ای است که با امتیاز رسمی انجمن جامعه‌شناسی ایران، با عنوان "نشریه علمی" (مصوب جدید وزارت علوم) منتشر می‌شود. این نشریه در آغاز تا سال 1380 با عنوان "نامه انجمن جامعه‌شناسی ایران"- در 5 شماره از سال 1371 تا 1380- منتشر می‌شد و از 1381 به صورت فصلنامه (4 شماره در سال) تاکنون انتشار یافته است.

حامی اصلی این مجله به طور عمده اعضاء انجمن جامعه‌شناسی ایران هستند که هم در تشکیل انجمن و هم در ارسال مقاله به دفتر مجله جهت چاپ و انتشار، همکاری داشته. اعضاء هیأت تحریریه و مدیر مسئول که رئیس منتخب انجمن جامعه‌شناسی ایران است هم از اعضاء پیوسته انجمن هستند. با این همه مجله جامعه‌شناسی ایران دریافت مقاله از نویسندگان بیرون حوزه رسمی انجمن را استقبال می‌نماید، البته به شرطی که با سیاست مجله و با مسائل و واقعیت‌های جامعه‌شناختی (به طور نظری و/یا تجربی) همنوا باشد.

تاکنون ارسال مقاله از سوی نویسندگان محترم، از طریق ارسال سه نسخه تایپ شده همراه با یک لوح فشرده (CD) حاوی مقاله صورت می‌پذیرفته ولی از این به بعد نخستین گام برای ارسال مقاله، ثبت نام در سامانه مجله جامعه‌شناسی ایران و ارسال مقاله از طریق این شبکه است که به کمک موارد راهنمایی نویسندگان به طور الکترونیکی به دفتر مجله ارسال می‌شود.

- دسترسی آزاد و آسان به یافته‌ها و مقالات منتشر شده در مجله جامعه‌شناسی ایران از اهداف بنیادی و اصلی این نشریه است.

-آخرین ضریب تأثیر نشریه  (Q2)  است. 

- طبق آخرین رتبه بندی نشریات وزارت علوم, رتبه مجله "ب" است.

درصد پذیرش مقالات در سال 0/20 است.