فرایند پذیرش مقاله

 1- مقاله‌های رسیده، نخست توسط سردبیر بررسی می‌شود و پس از تشخیص میزان مناسبت موضوع و کلیت هر مقاله با رویه علمی مجله، اصل مقاله در نخستین جلسه هیأت تحریریه مطرح می‌شود. این مرحله ظرف یک تا دو هفته پس از دریافت مقاله انجام می‌گیرد.

 

2- کلیه مقالات رسیده در همان نخستین جلسه هیأت تحریریه بررسی می‌شود تا چنانچه موضوع و محتوای مقاله مناسب تشخیص داده شد و اهمیت آن در اولویت قرار گرفت، در فرایند داوری قرار می‌گیرد؛ در غیر این‌صورت عدم پذیرش مقاله به نویسنده اعلام می‌شود.

 

3- هیأت تحریریه در همین جلسه به طور معمول، سه داور برای ارزیابی هر مقاله معین می‌کند.

 

4- با شروع فرایند داوری، ملاک اصلی پذیرش (یا عدم پذیرش) مقاله، وابسته به ارزیابی داوران مقاله است.

 

5- هر چند مدت زمان ارزیابی مقاله، حداکثر یک ماه در نظر گرفته شده است، ولی در عمل داوران محترم این فرصت را حداقل تلقی کرده و تعداد انگشت‌شماری از آن‌ها ظرف یک ماه، ارزیابی خود را انجام می‌دهند.از این رو رویه‌های مختلفی برای پیگیری و دریافت ارزیابی داوران انجام می‌گیرد و گاهی پس از یک دو ماه ناگزیر داور مقاله عوض می‌شود. بدیهی است هر مقاله با توجه به موضوع رشته تخصصی و حتی روش تحقیق آن، نیاز به داورهای متخصص دارد و نمی‌توان هر مقاله را برای هر داوری فرستاد.

 

6- هر یک از داوران ممکن است مقاله را غیرقابل قبول برای چاپ تشخیص دهند (تقریبا حدود 50 درصد ارزیابی‌ها از این گونه است)؛ یا قابل قبول بودن آن را مشروط به انجام اصلاحات بدانند؛ یا در موارد بسیار استثنایی آن را در وضعیت موجود قابل برای چاپ و انتشار بدانند.

 

7- چنانچه 2 داور از سه داور تعیین شده، مقاله را قابل قبول بدانند، پیشنهادهای اصلاحی در اولین فرصت برای نویسنده ارسال می‌شود تا آن‌ها را در مقاله اعمال نماید.

 

8- پس از اعمال پیشنهادها، چنانچه اصلاحات اساسی بوده باشد، نسخه اصلاح شده مجددا برای یکی از سه دوار مربوطه فرستاده می‌شود تا کفایت اصلاحات را تأیید نمایند. در صورتی‌که اصلاحات در حد معمولی و یا شکلی باشد (از جهت تسریع در کارکرد کوتاه شدن زمان فرایند داوری) توسط سردبیر انجام می‌گیرد.

 

9- میانگین زمان دریافت اولیه مقاله تا ارزیابی داوران و انجام اصلاحات پیشنهادی حدود 4 ماه طول می‌کشد (به شرطی که اصلاح مقاله اساسی و سنگین نباشد).

 

10- در نهایت، مقالات اصلاح شده‌ای که قرار است در یک شماره مجله منتشر شود در هیأت تحریریه مطرح شده و هیأت تحریریه براساس کیفیت ارزیابی داوران و اعمال اصلاحات، تأیید نهایی چاپ مقاله را اعلام می‌دارد و در این زمان پذیرش رسمی و نهایی مقاله به نویسنده اعلام می‌گردد.

-  برای دریافت گرام مراحل داوری اینجا کلیک کنید.