باخبر شدیم استاد گرامی دکتر ابراهیم فیوضات (19 آبان 1400) به دعوت حق، لبیک گفته و دارفانی را وداع کردند.

هیات تحریریه مجله جامعه شناسی ایران، درگذشت استاد دکتر ابراهیم فیوضات را به اجتماع علمی و سایر کنشگران علوم اجتماعی ایران تسلیت می­گوید.

با احترام

فرهنگ ارشاد

سردبیر مجله جامعه شناسی ایران