مجله به پرونده‌های ناقص ترتیب اثری نخواهد داد، خواهمشند است راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه فرمایید. باتشکر

شماره جاری: دوره 18، شماره 4، زمستان 1396 

2. «خود و دیگری» در اندیشة نیما

صفحه 30-52

احسام سلطانی؛ محمدجواد زاهدی