-         برای ارسال مقاله، ابتدا راهنمای تنظیم مقالات (در قسمت راهنمای نویسندگان) به دقت مطالعه شود.

- درج حمایت سازمانی یا قدردانی و تشکر قبل از منابع (در صورت وجود).

- به پرونده‌های ناقص ( نامه استاد راهنما- در صورت استخراج از پایان نامه) ترتیب اثری داده نمی‌شود.

- از هر نویسنده بیش از یک مقاله دریافت نمی‌شود (در صورت مشاهده، مجله مقاله دوم حذف خواهد شد).

- مقاله شماره صفحه داشته باشد.

- مقاله بارگزاری شده، بدون نام نویسنده/نویسندگان باشد.

-         در سامانه (در قسمت ارسال مقاله) ثبت نام نموده و مقاله را ارسال فرمایید.

 -      طبق صورتجلسه هیأت مدیر انجمن جامعه شناسی ایران (1401/5/29) مبلغ 1/000/000 ریال بابت داوری اولیه دریافت خواهد شد.

- در مرحله پذیرش نهایی مبلغ 12/000/000 ریال (جهت حق نشر) به شماره حساب 143376834 بانک تجارت به نام انجمن جامعه‌شناسی ایران یا به شماره شبای IR660180000000000143376834

یا به شماره کارت: 5859837011131410

از نویسندگان دریافت خواهد شد.

- برای پرداخت آنلاین حق نشر اینجا کلیک کنید.

-     - مقاله‌ای که از پایان نامه تحصیلی استخراج شده، لازم است از نظر منطقی و اخلاقی نام استاد راهنما به طور خاص (و  استاد مشاور-اختیاری) نیز به همراه نام نویسنده ذکر شده و نامه کتبی از آن‌ها را در سامانه بعد از ارسال مقاله اتچ فرمایید.

- برای دریافت فرم تعهدنامه اینجا کلیک کنید.

 

 راهنماى تنظیم مقالات

  1. مقاله تایپ شده حتى‌الامکان کمتر از 30 صفحه A4 (دارای شماره صفحه و رعایت اصول نگارشی) در یک نسخه (قلم B Nazanin و فونت 14) به دفتر انجمن جامعه شناسی ایران (دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- طبقه اول) ارسال شود.

  2. پیشنهاد مى‌شود ساختار مقاله به‌صورت زیر تنظیم شود :

 2ـ1. عنوان مقاله، و ذکر نام و نام خانوادگى نویسنده یا نویسندگان در زیر آن.

 2ـ2. چکیده مقاله: شامل موضوع، چارچوب نظرى، روش‌شناسى تحقیق و نتایج مقاله به‌صورت فشرده، بین 100 تا  150 کلمه و سپس کلید واژگان به زبان فارسى.

 2ـ3. مقدمه: شامل تعریف موضوع، طرح مسئله و بیان اهداف.

 3-3. بلافاصله پس از چکیده (فارسی و انگلیسی)، فهرستی از "مفاهیم کلیدی" اضافه شود. کوشش شود در این فهرست صرفاً "مفاهیم" اصلی مقاله نوشته شود و تعداد آنها به طور معمول 5 مفهوم است که یک یا دو مفهوم کمتر  یا بیشتر هم باشد.

 2ـ4. بررسى پیشینه: موضوع و چارچوب نظرى و طرح پرسش‌ها/یا فرضیات تحقیق.

 2ـ5. روش‌شناسى تحقیق: الگوى بررسى، تعریف مفاهیم و فنون گردآورى و تحلیل داده‌ها.

 2ـ6. ارائه یافته‌ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر آن‌ها.

 2ـ7. خلاصه و نتیجه‌گیرى.

 2ـ8. یادداشت‌ها و پیوست‌ها (در صورت لزوم).

 2ـ9. فهرست منابع فارسى و انگلیسى.

 2ـ10. خلاصه‌اى از سوابق و علایق آموزشى و پژوهشى نویسنده /نام دانشگاه یا مؤسسه وابسته /نشانى الکترونیکى.

 2ـ11. چکیده انگلیسى همراه با کلید واژه‌ها در پایان مقاله.

 3. شیوه ارجاع و استناد.

  3ـ1. ارجاع در متن مقاله.

 پس از مطلب اقتباس شده، مستقیم یا غیرمستقیم: (نام خانوادگى صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات).

 یادآورى: در صورتى‌که اثر مورد استفاده به زبان فارسى ترجمه شده باشد، تاریخ انتشار اثر ترجمه شده، و در غیر این‌صورت تاریخ انتشار متن به زبان اصلى ذکر شود.

 3ـ2. ارجاع در پایان مقاله.                                                

 فهرست منابع مورد استفاده در پایان مقاله به‌ترتیب الفبایى حرف اول نام خانوادگى نویسنده یا صاحب اثر، به شرح زیر تنظیم گردد.

 3ـ2ـ1. کتاب.

 تألیف: نام خانوادگى نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، محل انتشار: مؤسسه انتشاراتى.

 ترجمه: نام خانوادگى نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، نام مترجم، محل انتشار: مؤسسه انتشاراتى (متن ترجمه شده).

 3ـ2ـ2. مقاله.

 مجلات: نام خانوادگى نویسنده، نام (سال انتشار) «عنوان مقاله»، عنوان مجله، دوره، شماره: شماره صفحات مقاله.

 مجموعه مقالات: نام خانوادگى تدوین‌کننده مجموعه، نام (سال انتشار مجموعه) «عنوان مقاله» عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل انتشار: مؤسسه انتشاراتى، شماره صفحات مقاله.

 3ـ2ـ3. منابع اینترنتى.

 نام خانوادگى نویسنده، نام (تاریخ انتشار اثر در سایت مربوط) عنوان اثر، نشانى سایت اینترنتى، (تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوط).

 4. شرایط پذیرش مقالات.

  4ـ1. مقاله متناسب با سیاست مجله جامعه‌شناسى ایران باشد.

 4ـ2. قبلا چاپ نشده و براى نشریات داخلى یا خارجى فرستاده نشده باشد.

 4ـ3. مقالات رسیده توسط داوران مجله که به‌وسیله هیئت تحریریه معین مى‌شوند، مورد ارزیابى قرار گرفته و پذیرش نهایى منوط به موافقت هیئت تحریریه مجله جامعه‌شناسى ایران است.

   4ـ4. هیئت تحریریه مجله در ویرایش ادبى مقاله (بدون تغییر محتوایى) آزاد است.

 4ـ5. مقاله‌هاى ارسالى برگشت داده نمى‌شود.