مدیر مسئول


سیدحسین سراج زاده دانشیار دانشگاه خوارزمی

جامعه شناسی

  • serajshyahoo.com

سردبیر


فرهنگ ارشاد استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز

  • ershadafgmail.com

اعضای هیات تحریریه


منصوره اعظم آزاده دانشیار دانشگاه الزهرا

  • maazadehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


فاطمه جواهری دانشیار دانشگاه خوارزمی

  • javahermyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی محمد حاضری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

  • hazeri_amodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدسعید ذکایی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

  • saeed.zokaeigmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمدجواد زاهدی استاد دانشگاه پیام نور

  • m_zahedipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


شهلا اعزازی دانشگاه علامه طباطبایی

  • shahla.ezazi1gmail.com

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم فیوضات دانشگاه شهیدبهشتی

  • ebrahimfiuzatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی اکبر مهدی دانشگاه اوهیو آمریکا

  • aliakbar.mahdicsun.edu