اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدحسین سراج زاده

دانشیار دانشگاه خوارزمی

serajshyahoo.com

سردبیر

فرهنگ ارشاد

استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز

ershadafgmail.com

اعضای هیات تحریریه

منصوره اعظم آزاده

دانشیار دانشگاه الزهرا

maazadehyahoo.com

فاطمه جواهری

دانشیار دانشگاه خوارزمی

javahermyahoo.com

علی محمد حاضری

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

hazeri_amodares.ac.ir

محمدسعید ذکایی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

saeed.zokaeigmail.com

محمدجواد زاهدی

استاد دانشگاه پیام نور

m_zahedipnu.ac.ir

شهلا اعزازی

دانشگاه علامه طباطبایی

shahla.ezazi1gmail.com

ابراهیم فیوضات

دانشگاه شهیدبهشتی

ebrahimfiuzatyahoo.com

علی اکبر مهدی

دانشگاه اوهیو آمریکا

aliakbar.mahdicsun.edu