سیاست مجله

مجله جامعه‌شناسی ایران به انتشار مقالات علمی- پژوهشی می‌پردازد که به نحوی موجبات ارتقاء دانش جامعه را فراهم نماید و یا به ویژه به فهم مسائل اجتماعی ایران و شناخت علل و یا آثار آنها کمک نماید. برای نیل به اهداف مزبور، مقاله لازم است حداقل حایز یکی از شرایط ذیل باشد:

 1. ارائه یافته‌ها و نتایج پژوهش روشمند؛

2. تولید روشمند مفاهیم نظری اصیل و کمک به پیشرفت نظری جدید (و نه صرفاً ترویج مفاهیم و نظریه‌های جدید دیگران)؛

3. نوآوری روش‌شناختی.