شناخت مؤلفه‌های بنیادگرایی دینی در ایران با رویکرد بومی

علی محمد حاضری؛ مرضیه حاجی‌هاشمی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 87-125

چکیده
   آنچه در این مقاله، مورد مطالعه و پژوهش است، اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی برگرفته از آثار مستقیم چهار چهره شاخص بنیادگرایی دینی در ایران معاصر است تا  بتوان بر اساس روش تحلیل تماتیک به الگویی دست یافت که بیانگر مؤلفه‌های نظری این طیف از اسلام‌گرایی سیاسی با رویکردی کاملاَ بومی باشد. در این مجال داده‌های متنی، مورد توصیف، سازماندهی ...  بیشتر