تطورات مفهوم طبقه در اندیشه‌های مارکسیستی با تاکید برآراء رایت

غلام‌رضا عظیمی

دوره 16، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 115-142

چکیده
  مقاله حاضر قصد دارد پس از بررسی فشرده آراء مختلف در مود مفهوم طبقه به بررسی این مفهوم در مهمترین نحله متعلق به آن–نحله مارکسیستی– بپردازد.  بنابراین این مقاله سه هدف اساسی را دنبال خواهد کرد: ابتدا یک نوع شناسی از مفاهیم کلی طبقه به تبعیت از اریک الین رایت ارائه می گردد، دوم به بررسی این مفهوم در اندیشه مارکس پرداخته می شود و ...  بیشتر